Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Obraz Československa v britském komunistickém tisku v letech 1966–1969
Název práce v češtině: Obraz Československa v britském komunistickém tisku v letech 1966–1969
Název v anglickém jazyce: The Image of Czechoslovakia in the British Communist Press 1966–1969
Klíčová slova: rok 1968; Pražské jaro; Komunistická strana Velké Británie; komunismus; československo-britské vztahy; obraz druhého; média a tisk
Klíčová slova anglicky: 1968; Prague Spring; Communist Party of Great Britain; Communism; Czechoslovak-British relations; Image of the other; Media and press
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2013
Datum zadání: 15.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2013
Datum a čas obhajoby: 22.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kathleen Brenda Geaney, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V období diktatury KSČ se Československo prezentovalo vůči západnímu světu jako pokroková, hospodářsky a kulturně vyspělá země. Tato propagace nacházela odezvu především v radikálně levicových kruzích, zejména v řadách členů a sympatizantů komunistické strany. Události v Československu vedoucí k pokusu o reformu v roce 1968 pak významně formovaly pohled příslušníků komunistického hnutí na Západě na samou podstatu systému sovětského typu a perspektiv komunismu vůbec. Po první vlně odkouzlení způsobeném kritikou kultu osobnosti a sovětským zásahem proti maďarské revoluci v roce 1956 to bylo právě Pražské jaro a jeho potlačení vojsky Varšavské smlouvy, které značně zdiskreditovalo ideu komunismu a vedlo ke značnému oslabení komunistického hnutí na Západě či k přehodnocení jeho strategie a cílů.
Tématem práce bude analýza obrazu Československa v tomto přelomovém období v prostředí britských komunistů. Komunistická strana Velké Británie (CPGB) patřila v západní Evropě k menším komunistickým stranám. Její síla však spočívala ve vlivu na intelektuální prostředí. Jejími řadami totiž prošla řada významných spisovatelů, umělců a vědců. Také v CPGB vytvářely ovšem krize v sovětské mocenské sféře značné pnutí a názorové rozpory a mnozí levicoví intelektuálové se nakonec s komunistickou stranou zcela rozešli.
Studentka se ve své práci pokusí rekonstruovat obraz Československa mezi britskými komunisty, a to zejména analýzou stranického tisku, který v období druhé poloviny 60. let reprezentoval zejména list Morning Star. Zjistí míru zájmu a informovanosti tohoto média o dění v ČSSR, pokusí se rozkrýt zdroje informací a eventuelně identifikovat a představit autory původních komentářů. Případným rozborem dalších pramenů – dobové literatury a memoárů – se studentka pokusí objasnit, nakolik se obraz československých událostí podepsal na proměnách britského radikálně levicového diskursu.
Seznam odborné literatury
BÁRTA, Miloš a kol., Československo roku 1968, II., Počátky normalizace, Praha 1993.
BECKETT, F., Enemy Within: The Rise and Fall of the British Communist Party, London 1995.
BRACKE, Maud, Which socialism? Whose détente? : West European Communism and the Czechoslovak Crisis 1968, Budapest 2007.
BROWN, Archie, Vzestup a pád komunismu, Brno 2011.
ELEY Geoff, Forging Democracy. The History of the Left in Europe, 1850–2000. Oxford University Press 2002.
FRANC, Martin, HOLUBEC, Stanislav (eds.), Mladí, levice a rok 1968, Praha 2009.
GILCHER-HOLTEYOVÁ, Ingrid, Hnutí ´68 na Západě: Studentské bouře v USA a západní Evropě, Praha 2004.
KAPLAN, Karel, Kořeny československé reformy 1968, Brno 2002.
KLIMKE, Martin, PEKELDER, Jacco, SCHARLOTH, Joachim (eds.), Between Prague Spring and French May: Opposition and Revolt in Europe 1960–1980, New York – Oxford 2011.
KURAL, Václav a kol., Československo roku 1968, I., Obrodný proces, Praha 1993.
KURLANSKY, Mark, 1968 : rok, který otřásl světem, Praha 2007.
LAYBOURN Keith, Murphy Dylan, Under the Red Flag. A History of Communism in Britain, Sutton 1999.
MICHÁLEK, Slavomír, Rok 1968 a Československo: postoj USA, Západu a OSN, Bratislava 2008.
MORGAN, Kevin, COHEN Gidon, Flinn Andrew, Communists and British Society, 1920–1991, Chicago 2007.
PAŽOUT, Jaroslav, Mocným navzdory: Studentské hnutí v šedesátých letech 20. století, Praha 2004.
SEKERA, Martin, Masová média jako předmět odborného zájmu, Národní muzeum, Praha 2006.
SERVICE, Robert, Soudruzi. Světové dějiny komunismu, Praha 2009.
SEYMOUR-URE, Colin, The British Press and Broadcasting since 1945, Oxford 1997.
TEMPLE, Michalel, The British Press, Maidenhead – New York 2008.
TIMMERMANN Heinz, The Decline of the World Communist Movement. Moscow, Beijing and Communist Parties in the West, Boulder and London 1987.
VLČKOVÁ, Božena, Ohlas událostí roku 1968, Praha 2012.
WINDSOR, Philip, ROBERTS, Adam, Czechoslovakia 1968 : Reform, Represion and Resistance, London 1969.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK