Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Investiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic
Název práce v češtině: Investiční politika Evropské unie - ochrana přímých zahraničních investic
Název v anglickém jazyce: Investment Policy of the European Union - protection of foreign direct investment
Klíčová slova: dohody o podpoře ochraně investic, investiční dohody, Evropská unie, právo EU, investiční arbitráž, investiční politika EU, intraunijní dohody o ochraně investic, intraunijní arbitráže, společná obchodní politika, přímé zahraniční investice, portfoliové investice, Smlouva o Energetické chartě, CETA, TTIP, vyvlastnění, doložka nejvyšších výhod, národní zacházení, spravedlivé a rovnoprávné zacházení, volný pohyb kapitálu, svoboda usazování, ICSID, UNCITRAL, Investiční soudní systém
Klíčová slova anglicky: bilateral investment treaties, international investment agreements, BITs, IIAs, European Union, EU law, investment treaty arbitration, EU investment policy, intra-EU BITs, intra-EU arbitration, common commercial policy, foreign direct investment, FDI, portfolio investment, Energy Charter Treaty, ECT, CETA, TTIP, expropriation, most favoured nation, national treatment, fair and equitable treatment, free movement of capital, freedom of establishment, ICSID, UNCITRAL, Investment Court System
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropského práva (22-KEP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2013
Datum zadání: 12.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2013
Datum a čas obhajoby: 15.05.2017 14:30
Místo konání obhajoby: m.č.412/4.patro PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:16.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2017
Oponenti: prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
  doc. JUDr. Mgr. Filip Křepelka, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Jednou ze změn, které s sebou přinesla Lisabonská smlouva, je výslovné zařazení přímých zahraničních investic a jejich ochrany do společné obchodní politiky Evropské unie. Ta je jednou z oblastí výlučných pravomocí EU. Evropská unie následně přistoupila ke sjednávání dvoustranných dohod upravujících mimo jiné i investiční problematiku. Nevyhnula se přitom ani kontroverzím a negativní publicitě, která provázela a provází zejména TTIP a CETA. Tato práce si klade za cíl analyzovat investiční politiku EU a vzájemnou interakci jejích orgánů s členskými státy, jakož i třetími subjekty. Po obecném úvodu do problematiky mezinárodního práva ochrany investic a práva EU (kapitoly II. a III.) je věnována pozornost problematice ochrany zahraničních investic na vnitřním trhu. Tento režim je následně srovnáván s režimem DPOI (kapitola IV.). Pozornost je pak upřena směrem k vnějším vztahům EU na poli ochrany investic. Její pravomoc je podrobena bližší analýze (kapitola V.) a jsou též rozebírány dosavadní výsledky snah Komise a EU jako takové (kapitola VI.). Děje se tak i s ohledem na možné dopady zahraničních investic z hlediska ochrany lidských práv a životního prostředí v hostitelském státě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
One of the changes brought about by the Lisbon Treaty is the explicit inclusion of foreign direct investment and its protection in the common commercial policy of the European Union. This is one of the areas of exclusive competence of the EU. The European Union has subsequently stated negotiating bilateral agreements governing, inter alia, investment issues. However, it has not been spared from controversy and negative publicity that has been accompanying especially the TTIP and the CETA. This work aims to analyse the investment policy of the EU and mutual interaction of its institutions with the Member States and third parties. After general introduction to the topic of international investment law and EU law (chapters II. and III.), it is devoted to the issue of protection of foreign investment in the internal market. Its regime is then compared with the BIT regime (chapter IV.). Attention is then focussed towards the EU's external relations in the field of investment protection. Its competence is subjected to further analysis (chapter V.) and current results of efforts of the Commission and the EU as such are also discussed (chapter VI.). It is so in the light of possible impacts of foreign investment in terms of protection of human rights and environment in the host State.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK