Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyvlastnění a ochrana investic
Název práce v češtině: Vyvlastnění a ochrana investic
Název v anglickém jazyce: Expropriation and investment protection
Klíčová slova: vyvlastnění, ochrana investic, investiční spory
Klíčová slova anglicky: expropriation, investment protection, investment disputes
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2013
Datum zadání: 12.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.04.2013
Datum a čas obhajoby: 19.09.2018 12:00
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:30.01.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:30.01.2018
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2018
Oponenti: prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc.
  doc. JUDr. Katarína Chovancová, LL.M., Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Disertační práce se zabývá problematikou ochrany zahraničních investic, zejména vyvlastnění zahraničních investic. Jsou definovány základní pojmy týkající se ochrany investic a vyvlastnění. Nejdříve jsou popsány podmínky zákonného vyvlastnění. V případě nezákonného vyvlastnění je stát kromě odškodnění za vyvlastnění nucen uhradit škodu způsobenou protiprávním jednáním. Dále je stručně přiblížena historie ochrany investic. Další kapitola se zabývá prameny práva, v nichž můžeme nalézt podmínky vyvlastnění a ochrany investic. Pozornost je věnována i právní úpravě vyvlastnění v českém právu. Disertační práce se také zaměřuje na investiční spory, kde v nichž byla řešena problematika vyvlastnění. Nakonec jsou přiblíženy spory, které v současné době proti České republice vedou zahraniční investoři. Závěr disertační práce se zabývá úvahami de lege ferenda a očekávaným vývojem právní úpravy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation deals with the issue of protection of foreign investments, especially the issue of the expropriation of foreign investments. The basic terms related to investment protection and expropriation are defined. Legal expropriation and its conditions are described at first. In the case of illegal expropriation, the state is forced, besides compensation for expropriation, to cover the damage caused by the unlawful interference. The history of investment protection is briefly presented. The next chapter deals with the legal sources in which we can find conditions of expropriation and investment protection. Attention is paid to the legal regulation of expropriation in Czech law. The thesis also focuses on investment cases, where expropriation was the main issue. Finally, the disputes that are currently brought against Czech Republic by foreign investors are mentioned. The conclusion of the dissertation deals with the problems de lege ferenda and the expected development of the legal regulation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK