Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava invalidity a invalidních důchodů v ČR
Název práce v češtině: Právní úprava invalidity a invalidních důchodů v ČR
Název v anglickém jazyce: Legislation of disability and disability pension in the Czech Republic
Klíčová slova: invalidita, invalidní důchod
Klíčová slova anglicky: disability, disability pension
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jana Zemanová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.04.2013
Datum zadání: 08.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 25.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2014
Oponenti: doc. JUDr. Margerita Vysokajová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé diplomové práce je analyzovat právní úpravu invalidních důchodů v České republice a jejich podmínky pro získání nároku, přičemž je následně srovnat se situací ve vybraných státech Evropské unie. Toto konkrétní téma jsem si vybrala z toho důvodu, že úprava hmotného zabezpečení invalidních osob je nezbytnou součástí legislativy všech vyspělých států.
Diplomová práce se skládá ze sedmi kapitol, z nichž každá se dělí na několik podkapitol. První kapitola charakterizuje důchodové pojištění a principy, jimiž se řídí. Jsou zde vysvětleny základní rysy důchodového pojištění, jako osobní rozsah, doba pojištění a financování. V této kapitole jsou také vyjmenovány dávky vyplácené ze systému důchodového pojištění.
Druhá kapitola nastiňuje vývoj hmotného zabezpečení invalidních osob v průběhu předchozích staletí. Zaměřuje se na odpovědnost za práce neschopné osoby, která byla postupně přenesena z církve na obec a později na stát.
Následující kapitola definuje termín invalidity a poukazuje na různé pohledy na její koncepci. Tato kapitola také obsahuje mezinárodní definici vytvořenou Mezinárodní zdravotnickou organizací.
Kapitola čtvrtá se věnuje relevantní české legislativě. Pro nárok na invalidní důchod je nutné splnit několik podmínek. Tyto podmínky jsou v kapitole podrobně rozebrány. Nezbytnou součástí je také stanovení způsobu výpočtu důchodu.
Pátá kapitola je zaměřena na posuzování zdravotního stavu odbornými lékaři. Po vyšetření vytvoří lékař posudek, na základě zdravotního stavu žadatele o důchod. Tento posudek je zásadní součástí řízení.
Následující kapitola se zabývá organizací důchodového pojištění a vysvětluje proces přiznávání důchodů. Proces se skládá z několika částí, jako zahájení, důkazní řízení, rozhodnutí a případné opravné prostředky.
Poslední kapitola má nastínit právní úpravu důchodového systému se zaměřením na invalidní důchody v jiných vybraných státech Evropské unie. Mezi vybranými státy jsou Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Litva a Estonsko.
Závěr shrnuje předchozí kapitoly a porovnává právní úpravy obsažené v diplomové práci. Jsou zde také zpracována statistická data vyplývající z grafů obsažených v přílohách.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyse the Czech legislation of disability pension and its conditions of entitlement, and then to compare them with the situation in selected states in the European Union. I have chosen this particular topic, because a material security of disabled persons is an essential part of legislation in every developed country.
This thesis is composed of seven chapters; each of them is divided into several subchapters. The first chapter characterises the pension scheme and its principles. There are explained the basic features of pension insurance, such as personal scope, period of insurance and financing. This chapter also lists benefits paid of pension insurance in the Czech Republic.
The second chapter outlines the development of material security of disabled persons during previous centuries. It focuses on responsibility for persons unable to work, which has transferred from church to villages and later to state.
Next chapter defines the term invalidity and points out several different looks at the concept of it. This chapter also includes the international definition formed by the World health organization.
The chapter number four examines relevant Czech legislation. For entitlement to a disability pension is obligatory to meet several conditions. These necessary conditions are described in detail in this chapter. The essential part is also a method of calculating the pension.
The fifth chapter focuses on health assessment conducted by specialized doctors. After examination the doctor creates a report on the state of health of the applicant for a disability pension. This report is an obligatory part of the procedure.
Following chapter deals with the organization of pension insurance and explicates the procedure for granting pensions. This procedure consists of several parts, such as initiation, evidentiary proceedings, decision and possible remedies.
The last chapter illustrates the legislation of pension scheme focusing on disabled pension in other selected countries in the European Union. Among selected countries, there are Slovakia, Bulgaria, Romania, Latvia and Estonia.
The conclusion sums up the previous chapters and compares the legislations analyzed in the thesis. There are also reported statistical data resulting from the graphs in supplement.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK