Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Graffiti, konformní nonkonformita aneb role graffiti ve výuce výtvarné výchovy
Název práce v češtině: Graffiti, konformní nonkonformita aneb role graffiti ve výuce výtvarné výchovy
Název v anglickém jazyce: Graffiti conformital non/conformity - possition of graffiti in art education teaching
Klíčová slova: Graffiti, street art, umění, Praha, výtvarná výchova, výuka, non/konformita, subkultura, komunikace
Klíčová slova anglicky: Graffiti, street art, art, Prague, art education, teaching, non/conformity, subculture, communication
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.04.2013
Datum zadání: 30.04.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Zásady pro vypracování
V diplomové práci zkoumejte téma graffiti v návaznosti na svou práci bakalářskou. Pokuste se přehledně shrnout fenomén graffiti a vystihnout jeho vztah k umělecké i komerční sféře.
Zmiňte základní principy fenoménu graffiti a zohledněte komunikační aspekt. Uveďte do vztahu povahu subkultury graffiti a vývojová specifika dospívajícího. Svou pozornost zaměřte na problematiku konformity a nonkonformity a jak souvisí s fenoménem graffiti i pozicí učitele výtvarné výchovy.
V pedagogicky zaměřené části věnujte hlubší pozornost problematice využití fenoménu graffiti ve výuce výtvarné výchovy. Proveďte na toto téma sondu a respondenty hledejte mezi vyučujícími na vámi zvoleném typu a stupni škol, popřípadě i mezi žáky a studenty. Získané informace zkonfrontujte s vlastními postoji k problematice a navrhněte, jakým způsobem by měl učitel výtvarné výchovy k tématu graffiti přistupovat. Pokuste se vytipovat možná úskalí ve využití tématu graffiti při jeho zařazení do vyučovacího procesu.
Jak v teoretické tak v pedagogické části vycházejte z prostředí vám blízkého a samotnému fenoménu vlastnímu, tedy města, ve vašem případě Prahy.
Seznam odborné literatury
BENEŠ, B., HRNÍČKO, V.,: Nápisy v ulicích. Brno: FF MU, 1993
BENOIST, L.: Znaky, symboly a mýty. Praha: Victoria Publishing, 1995
GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu, Paido - edice pedagogické literatury, Brno, 2000
HEIDBRINK, H.: Psychologie morálního vývoje, Portál, Praha 1997
HENDL, J.: Kvalitativní výzkum, Portál, Praha, 2004
HENDL, J.: Přehled statistických metod zpracování dat, Portál, Praha, 2009
HOUŠKA, T: Graffiti rules, Praha: Houška, 2000
JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. Praha, Portál, 2001
KŘÍBEK, J., ŠKAPA, M.: 2666 Praha Odyssey, Labyrint, 2006
MAGID, V.: CAP: Crew Against People, Big Boss, Praha, 2007
MATOUŠEK, J., VINGLEROVÁ, M., VLADIMÍR 518; Město=Médium, Praha: Bigboss 2012
OVERSTREET, M.: In graffiti we trust, Mladá Fronta, Praha, 2006
SOUČEK, T., VESELÝ, K., VLADIMIR 518: Kmeny, Big Boss, Praha, 2012
POSPISZYL, T. Lékó, I.; Street Art Praha, Praha: Argot Vitae, 2007
Předběžná náplň práce
Anotace
Hübner, P.: Graffiti - Nonkonformní konformita aneb Role graffiti ve výuce výtvarné výchovy, [Diplomová práce] Praha 2013 – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné výchovy, 94 s.
Diplomová práce se zabývá fenoménem graffiti v souvislostech s důrazem na méně frekventované otázky spojené se samotnou podstatou graffiti. Blíže se zaměřuje na jeho roli ve výtvarné výchově. Tento pohled vychází jak z osobní zkušenosti autora, tak ze sondy provedené mezi vyučujícími výtvarné výchovy.
Problematika konformity a nonkonformity je vztahována nejen ke graffiti ve školním prostředí, ale i obecně k mnohým paradoxům, které jsou s graffiti provázány. V závěru práce je zařazen seznam praktických doporučení a konkrétních míst, která je dobré navštívit pro lepší pochopení graffiti.
Cílem této práce je poskytnout především učitelům výtvarné výchovy jak faktické informace o fenoménu graffiti, tak i nabídnout řadu podnětů k zamyšlení nad vlastním postojem k tomuto tématu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals with the phenomenon of graffiti in context with the emphasis on less frequent questions connected to the substance of graffiti itself. It focuses in detail on its role in art lessons. This point of view is based on personal experience of the author and on the research among the teachers of art lessons as well.
The issues of conformity and non-conformity are related to graffiti in school setting and generally also to numerous paradoxes that are linked to graffiti. In the conclusion of the thesis there is the list of practical recommendations and particular places that are good to visit for better understanding of graffiti.
The objective of the thesis is to give the teachers of art lessons factual information about the phenomenon of graffiti and also to offer them a range of impulses to think about their own attitudes to this topic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK