Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Filosofie výchovy v díle Jana Amose Komenského
Název práce v češtině: Filosofie výchovy v díle Jana Amose Komenského
Název v anglickém jazyce: Philosophy of Education in the Work of John Amos Comenius
Klíčová slova: Výchova, J. A. Komenský, filosofie, pedagogika, teologie, dílo Jana Amose Komenského, 17. století.
Klíčová slova anglicky: Education, J. A. Comenius, philosophy, pedagogic, theology, work of John Amos Comenius, 17th century.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Vedoucí / školitel: doc. ThDr. Kamila Veverková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.04.2013
Datum zadání: 04.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.04.2013
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Oponenti: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osoba Jana Amose Komenského[1]je pro mě velmi inspirujícím učitelem, filosofem a teologem. Právě proto se jeho myšlenkami zabývám v mé bakalářské a také i v diplomové práci, která již blížeji rozpracovává myšlenkové směřování Komenského jako filosofa a učitele. Postavila jsem se před nelehký úkol snažit se v jeho díle načrtnout linii, která by měla vychovatelský ráz a zároveň kde se snaží nastínit problematiku výchovy jako metodické praxe. Budu tedy zmiňovat jednak život tohoto velkého pedagoga, co ho utvářelo a kteří myslitelé ho v tomto snažení pedagogického rázu nejvíce ovlivnili.
V první části mé práce se snažím načrtnout, co je vlastně v Komenského podání filozofií, s čímž mi nejvíce vypomáhá Patočka, který se Komenského myšlenkami zabýval ve svých dílech o něm. Proto se v první části věnuji skrze náhled Jana Patočky a jiných myslitelů, kteří se Komenským zabývali hlouběji.
V další části se snažím nastínit, jak by asi mělo vypadat vývoj či historie výchovy jako takové u Komenského, tedy již v jeho díle a skrz optiku ostatních myslitelů. Budu zde zmiňovat úlohu učitele, která je i dnes podobně koncipována a vnímána, také jeho pedagogický um a úsilí, se kterým se věnuje žákům.
Komenský zde zmiňuje, co by měl učitel umět, zvládat a jak by měla vypadat i jeho osobnost, aby mohl takové povolání vykonávat. Nahlíží na pedagoga jako celkovou osobnost, která by měla disponovat určitým pedagogickým umem a určitým náhledem na svět, který je pro pedagoga výrazně podstatný.
Později zde Komenský načrtává výraz pansofie jako vědy, které se věnuje, velmi nosnou část svého života a nahlíží na ni jako na filozofii, kterou by mělo vyučování probíhat. Je to celkový obraz toho, jak by se měl člověk chovat, čeho by měl dbát a vůbec kam svým životem směřovat. Pansofie je nejvýznamnějším pojmem celé Komenského práce, proto i já se budu věnovat více této oblasti pod rouškou díla Obecná porada o nápravě věcí lidských[2]. Tato Obecná porada bude později v mém díle citována a konkrétně hodnocena, neboť je to dílo jak jsem již zmínila stěžejní. Budu zde vycházet z metodologie díla Jana Patočky, který se věnuje Komenskému ve svých knihách.
V poslední části mé práce tedy ve třetí oblasti se budu věnovat filosofii výchovy přímo v díle Jana Amose Komenského. Budu zde zmiňovat nejdůležitější oblasti jeho výchovy - poznatky, které během své učitelské praxe získal a i takové, které si bohužel nestihl již ověřit, ale my můžeme a tak se dělo i děje. Komenský jako velký učitel národů, ve své době ne tak zcela brán vážně se později dočká velkého úspěchu svých děl a i myšlenek, které celý svět zasáhnou jako pedagogická reforma a novinka.
Dnes již víme vše o Komenského díle, je tedy možné nastínit, jak by mohl ideální učitel působit a co by měl mít za vlastnosti?
Lze také říci, co by se mělo ve škole učit, na co klást největší důraz a co je méně potřebné? Lze z Komenského myšlenek vyjmout určitou metodiku pro školu? Nebo je to vše jedna částečná informace bez souvislostí?
Je Komenského filosofie výchovy celkovým dílem nebo je poskládáno z kusých poznatků bez niti?
Na tyto otázky budu hledat níže odpovědi a zároveň se Vám budu snažit nastínit Komenského osobnost a osobu, abychom předešli pouhému načrtávání myšlení bez ladu. Komenský je osobnosti složitá a plná temných zákoutí, ovšem ve svém díle je plně položen základ jeho myšlení a pohnutek, které měl.
Nyní se již budu věnovat přímo Komenskému a jeho filosofii výchovy.

[1]Osobností Jana Amose Komenského se naposledy zabývala Milada Blekastad. Odkazuji tímto na její monografii: BLEKASTAD, Milada: Comenius, Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Universitetsvorlaget Oslo Academia Praha 1969, 892 s.
[2]KOMENSKÝ, Jan Amos. Obecná porada o nápravě věcí lidských. Praha: Svoboda, 1992. s. 360. ISBN 80-205-0227-0.
Seznam odborné literatury
BLEKASTAD, Milada: Comenius, Versuch eines Umrisses von Leben, Werk und Schicksal des Jan Amos Komenský, Universitetsvorlaget Oslo Academia Praha 1969, 892 s.
DR. KVAČALA, Jan. Jan Amos Komenský: jeho osobnost a jeho soustava vědy pedagogické. Praha: Dědictví Komenského, 1920. 170 s.
FLOSS, Pavel. Jan Amos Komenský: od divadla věcí k dramatu člověka. Ostrava: Profil, 1970. 168 s.
FLOSS, Petr: Labyrint světa a ráj srdce. Příbram, 1992. ISBN 80-85245-27-2
GILLMAN, Neil. Vzkříšení a nesmrtelnost v židovském myšlení. Praha: Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-871-6. S. 26.
CHOCHOLOVÁ, Svatava; PÁNKOVÁ, Markéta; STEINER, Martin: Jan Amos Komenský:Odkaz kultuře vzdělávání. Praha, 2009. ISBN 978-80-200-1700-0
KRATOCHVÍL, Zdeněk: Filosofie mezi mýtem a vědou. Praha: Academia, 2009. 472s. ISBN 978-80-200-1789-5, str. 19
MOLNÁR, Amedeo; REJCHRTOVÁ, Noemi. Jan Amos Komenský: O sobě. Praha: Odeon, 1989. 373 s.
KRATOCHVÍL, Zdeněk: Filosofie mezi mýtem a vědou. Praha: Academia, 2009. 472s. ISBN 978-80-200-1789-5
KOPECKÝ, Jaromír; PATOČKA, Jan; KYRÁŠEK, Jiří. Jan Amos Komenský: nástin života a díla. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 272 s. ISBN 978-80-200-1700-0
PALOUŠ, Radim. Komenského boží svět. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. 141 s. ISBN 80-04-25615-5.
PALOUŠ, Radim: Paradoxy výchovy. Praha, 2009. ISBN 978-80-246-1650-6.
PATOČKA, Jan. Komeniologické studie I. Praha: Oikoymenh, 1997. ISBN 80-86005-52-6.
PATOČKA, Jan. Komeniologické studie II. Praha: Oikoymenh, 1998. ISBN 80-86005-03-4.
PATOČKA, Jan. Komeniologické studie III. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN 80-7298-079-3.
POPELOVÁ, Jiřina. J. A. Komenského cesta k všenápravě. Praha: SPN, 1958. 428 s.
PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha: 2009. ISBN 978-80-7367-647-6.
ŘÍČAN, Rudolf. Jan Amos Komenský: muž víry, lásky a naděje. Praha: Kalich, 1971. 145 s.
STÖRIG, Hans Joachim: Malé dějiny filozofie. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. 653s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK