Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Regresní stromy
Název práce v češtině: Regresní stromy
Název v anglickém jazyce: Regression trees
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Hanzák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.05.2010
Datum zadání: 05.05.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.04.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Oponenti: doc. RNDr. Karel Zvára, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rozvoj výpočetní techniky zpřístupnil velké množství nových metod, pomocí kterých lze z dostupných dat získávat potřebné informace. Jednou z nich jsou rozhodovací či regresní stromy. Cílem diplomové práce bude popsat tyto metody jako alternativu k dalším technikám sloužícím k identifikaci a odhadu vlivu vysvětlujících proměnných na proměnnou vysvětlovanou (např. lineární či logistická regrese, diskriminační analýza apod.). Důraz bude kladen na srovnání a pojmenování silných a slabých stránek jednotlivých přístupů. Součástí práce bude praktické použití regresních stromů na vybraném datovém vzorku.
Seznam odborné literatury
[1] Jaromír Antoch, Dana Vorlíčková: Vybrané metody statistické analýzy dat; Praha, Academia, 1992
[2] Bigus, Joseph P: Data mining with neural networks: solving business problems from application development to decision support; McGraw-Hill, 1996
[3] L. Breiman, J. Friedman, R.A. Ohlsen, C.J. Stone: Classification and Regression Trees, Wadsworth, 1984.
[4] Trevor Hastie, Robert Tibshirami, Jerome Friedman: LinkThe elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction, New York, Springer, 2001
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The development of computer technologies provides us many new methods for obtaining useful information from available data. One of such methods are so called regression trees. The aim of the diploma thesis will be to describe this method as an alternative to other techniques used for identification and estimation of the influence of the independent variables on the dependent variable (e.g. linear or logistic regression, discriminant analysis etc.). The focus will be put on identification of the weaknesses and strengths of different approaches and their comparison. A demonstration of the practical application of regression trees on a selected data set will be part of the work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK