Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stavebně-historický vývoj Královského letohrádku na Pražském hradě
Název práce v češtině: Stavebně-historický vývoj Královského letohrádku na Pražském hradě
Název v anglickém jazyce: The architectural and historical development of the Royal Summer Palace at the Prague Castle
Klíčová slova: letohrádek, renesanční architektura, Ferdinand I., Pražský hrad, královská zahrada
Klíčová slova anglicky: Summer Palace, Reanissance architecture, Ferdninand I., Prague Castle, Royal garden
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav dějin křesťanského umění (26-UDKU)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.03.2013
Datum zadání: 17.04.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.04.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2013
Oponenti: doc. PhDr. Jana Zapletalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Literatura
3. Zasazení do kontextu doby
4. Královský letohrádek
5. Formální popis
6. Stavebně-historický vývoj
7. Stavitelé
8. Závěr
9. Obrazová příloha
10. Seznam použité literatury
Seznam odborné literatury
BALŠÁNEK, 1897 – Antonín BALŠÁNEK: Belvedere. Letohrádek královny Anny na Hradčanech. Praha 1897
BAŽANT, 2003 – Jan BAŽANT: The Prague Belveder, Emperor Ferdinand I and Jupiter. In: Umění 51, 262–277
BAŽANT, 2006 – Jan BAŽANT: Pražský Belvedér a severská renesance. Praha 2006
BEČKOVÁ, 2000 – Kateřina BEČKOVÁ: Zmizelá Praha. Hradčany a Malá Strana. Praha 2000
BLAŽÍČEK/KROPÁČEK, 1991 – Oldřich J. BLAŽÍČEK / Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Praha 1991
ČECHURA, 2008 – Jaroslav ČECHURA: České země v letech 1526–1583. První Habsburkové na českém trůně 1. Praha 2008
DVOŘÁČEK, 2005 – Petr DVOŘÁČEK: Renesance. Architektura českých zemí. Praha 2005
HEROLD, 1886 – Eduard HEROLD: Malebné cesty po Praze. Královský hrad pražský. Praha 1886
CHLÍBEC, 2011 – Jan CHLÍBEC: Italští sochaři v českých zemích v období renesance. Praha 2011
CHOTĚBOR, 2005 — Petr CHOTĚBOR: Pražský hrad: Podrobný průvodce. Praha 2005
JANÁČEK, 1984 – Josef JANÁČEK: České dějiny. Doba předbělohorská ???. Praha 1984
JANÁČEK, 1983 – Josef JANÁČEK: Italové v předbělohorské Praze /1526–1620/. In: Pražský sborník historický XVI. Praha 1983, 77-118
JANÁČEK, 1986 – Josef JANÁČEK: Nástup Habsburků na český trůn. In: Slovo k historii 5, 1-40
JANÁK a kol., 1954 – Pavel JANÁK: Oprava krovu na letohrádku v Královské zahradě Pražského hradu. In: Zprávy památkové péče 14, 11–24
KOCH, 1998 – Wilfried KOCH: Evropská architektura. Encyklopedie evropské architektury od antiky po současnost. Praha 1998
KRČÁLOVÁ, 1995a – Jarmila KRČÁLOVÁ: Stella, Paollo della. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
KRČÁLOVÁ, 1995b – Jarmila KRČÁLOVÁ: Wolmut, Bonifác. In: Nová encyklopedie českého výtvarného umění, Praha 1995
MIHULKA, 1939 – Antonín MIHULKA: Královský letohrádek zvaný Belvedere na Hradě pražském. Praha 1939
MORÁVEK/WIRTH, 1947 — Jan MORÁVEK / Zdeněk WIRTH: Pražský hrad v renesanci a baroku 1490–1790. Praha 1947
MUCHKA, 2001 — Ivan Prokop MUCHKA: Architektura renesanční. Praha 2001
POCHE, 1944 – Emanuel POCHE: Pražské portály. Praha 1944
POCHE/HORYNA/JANÁČEK/KOŘÁN/KROPÁČEK/LÍBAL/NAŇKOVÁ/PREISS/VILÍMKOVÁ, 1988 – Emanuel POCHE / Mojmír HORYNA / Josef JANÁČEK / Ivo KOŘÁN / Jiří KROPÁČEK / Dobroslav LÍBAL / Věra NAŇKOVÁ / Pavel PREISS / Milada VILÍMKOVÁ: Praha na úsvitu nových dějin. Čtvero knih o Praze. Praha 1988
PREISS, 1986 – Pavel PREISS: Italští umělci v Praze. Praha 1986
PROCHÁZKA, 1997 – Viktor PROCHÁZKA: Královský letohrádek na Pražském hradě – stavby a úpravy. In: Zprávy památkové péče 57, 33-45
STAŇKOVÁ/ŠTURSA/VODĚRA, 1990 – Jaroslava STAŇKOVÁ / Jiří ŠTURSA / Svatopluk VODĚRA: Pražská architektura. Praha 1990
STAŇKOVÁ/PECHAR, 1989 – Jaroslava STAŇKOVÁ / Josef PECHAR: Tisíciletý vývoj architektury. Praha 1989
SVOBODA, 1978 – Jiří SVOBODA: Královský letohrádek. In: Památky a příroda 3, 1-10, 67-74, 204-205, 331-337, 397-400
ŠAMANKOVÁ, 1961 — Eva ŠAMANKOVÁ: Architektura české renesance. Praha 1961
ŠTECH, 1972 – Václav Vilém ŠTECH: Procházky Prahou. Praha 1972
VANČURA, 1976 – Jiří VANČURA: Hradčany: Pražský hrad. Praha 1976
VLČEK, 2000 ed. – Pavel VLČEK: Umělecké památky Prahy. Pražský hrad a Hradčany. Praha 2000
VLČEK, 2004 ed. – Pavel VLČEK: Encyklopedie architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách. Praha 2004
WIRTH, 1961 – Zdeněk WIRTH: Architektura renesanční. In: Architektura v českém národním dědictví, 1961
WIRTH/MORÁVEK, 1947 – Zdeněk WIRTH / Jan MORÁVEK: Pražský hrad v renesanci a baroku 1490-1790. Praha 1947
ZAP, 1868 – Karel Vladislav ZAP: Popis královského hradu, hlavního chrámu u sv. Víta a všech jiných kostelů a světských stavení na Hradčanech v Praze. Praha 186
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je popsat průběh stavebního a historického vývoje Letohrádku Královny Anny na Pražském hradě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this bachelor thes is to describe the process of building and historical development of the Queen Anne's Summer Palace at Prague Castle.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK