Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Rozvoj hudebnosti u dětí se specifickými poruchami učení
Název práce v češtině: Rozvoj hudebnosti u dětí se specifickými poruchami učení
Název v anglickém jazyce: Development of musicality in children with specific learning disabilities
Klíčová slova: hudebnost, předškolní věk, specifické poruchy učení, hudební schopnosti
Klíčová slova anglicky: music skills, specific leasing disabilities, musicality,elementary school age
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Libuše Tichá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.03.2013
Datum zadání: 28.03.2013
Datum a čas obhajoby: 21.01.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce nese název rozvoj hudebnosti u dětí se specifickými poruchami učení. Zaměřuje se na rozvoj hudebních schopností u dětí mladšího školního věku, které mají stanoven diagnózou specifické poruchy učení a chování. Práce je rozčleněna do dvou hlavních částí, a to na teoretickou a praktickou. V teoretické kapitole jsou na základě odborné literatury vysvětleny některé základní pojmy, které souvisí s touto problematikou. Jsou zde uvedeny informace týkající se poruch učení a chování, termíny jako hudebnost, dovednost, hudební schopnost a stručný popis psychomotorického a hudebního vývoje dítěte. Praktická část práce se věnuje zjištění úrovně hudebních schopností u dětí se specifickými poruchami učení a chování. Obsahuje tři kazuistiky dětí s těmito obtížemi. Dále je zde uvedeno několik doporučení a návrhů pro lepší rozvoj hudebnosti u těchto dětí. Součástí této části je i shrnutí zjištěných informací a zhodnocení odlišností v hudebním rozvoji dětí s výukovými obtížemi oproti dětem bez obtíží. Práce je svým zaměřením kvalitativního charakteru a k jejímu vyhotovení bylo použito technik pozorování, analýzy dokumentů, rozhovoru volného a polostrukturovaného.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis „Development of musicality in children with specific learning disabilities“ will be focused on children in elementary school age with diagnosis specific learning disabilities. The thesis is divided into two parts – a theoretical one and a practical one. The theoretic part includes information about specific leasing disabilities and about basic musical term. Also, there is a chapter about the psychomotor development. The practical part involves information about three children with specific leasing disabilities, be specific two boys and one girl at the similar age.This work will be find out level of musical skills in children with specific learning disabilities and compare their level of musical skills with intact children In second part of this thesis will be particular suggestions and procedure how to develop musicality in children with specific learning disabilities
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK