Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Měření měrného tepla v aparatuře PPMS
Název práce v češtině: Měření měrného tepla v aparatuře PPMS
Název v anglickém jazyce: Specific heat measurement in the PPMS apparatus
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s aparaturou PPMS, relaxační metodou měření měrného tepla a její realizací v PPMS
2. Určení teploty fázového přechodu a případné hystereze vybrané sloučeniny pomocí jiné metody (el. odpor, magnetizace, atd.) jako reference
3. Zmapování vlivu parametrů relaxační metody na určení polohy přechodu a hodnotu měrného tepla této sloučeniny.
4. Diskuse výsledků, závěry a případná doporučení
Seznam odborné literatury
1. PPMS manuál
2. aktuální časopisecká literatura k vybrané sloučenině
Předběžná náplň práce
PPMS (http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/jlms/zarizeni.html ) je automatizovaná aparatura určená pro měření nejrůznějších fyzikálních vlastností. Mimo jiné umožňuje měření teplotní závislosti měrného tepla pomocí tzv. relaxační metody. Tato jednoduchá ale silná metoda má ovšem z principu plynoucí nedostatky při měření v blízkosti fázových přechodů prvního druhu (přítomnost latentního tepla).
Úkolem této práce bude zmapovaní současné situace a diskuse vlivu nastavení parametrů relaxační metody, zejména velikosti teplotního pulsu, a jejich vliv jednak na polohu přechodu a jednak na velikost anomálie přechod doprovázející.

Práce je experimentálního charakteru, ale v případě zájmu řešitele může být také zaměřena na numerickou simulaci jednoduchých modelů popisujících relaxační metodu a jejich srovnání s experimentem.

Předpoklady: znalosti z fyzikálních přednášek prvních dvou ročníků (zejména přednášky Fyzika IV)
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
PPMS (http://cmd.karlov.mff.cuni.cz/jlms/en/facility.html ) is fully automated apparatus for the measurement of various physical properties. Among others, it is allows to measure the temperature dependence of the specific heat using the relaxation method.
This simple but effective method is suffering from several drawbacks during the measurements in the vicinity of the first order phase transitions (presence of latent heat).
The goal of this thesis is to sum up current situation and discuss the influence of various parameters governing the relaxation method, among others the heat pulse magnitude. Also, the influence of these parameters to the position and magnitude of the specific heat anomaly should be discussed.

The project has experimental character, however, after mutual agreement it can cover also the numerical simulations of simple models describing the relaxation method and the discussion of results in comparison to the experiment.

Requirements: knowledge from basic physics courses (namely FIV)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK