Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Život po životě. Revenanti v českých zemích raného novověku.
Název práce v češtině: Život po životě. Revenanti v českých zemích raného novověku.
Název v anglickém jazyce: Life after Life. The Revenants in the Early Modern Period Bohemia Lands.
Klíčová slova: Revenanti, Nemrtví, Smrt, Oživlá mrtvola, Kostlivec, Zombie, Vampýr, Vampyrismus, Fext, Duch, Bílá paní, Divoká honba, Mše mrtvých, Půta Švihovský z Rýzmberka, Wolf Maxmilian Laminger z Albenreuthu, Lomikar, Jan Šembera Černohorský z Boskovic, Gerard van Swieten, pověsti, České země, raný novověk
Klíčová slova anglicky: Revenants, Death, Zombie, Skeleton, Vampire, Vampirism, Fext, Ghost, Phantom, White Lady, Wild Hunt, Mass of the Dead, Půta Švihovský z Rýzmberka, Wolf Maxmilian Laminger z Albenreuthu, Lomikar, Jan Šembera Černohorský z Boskovic, Gerard van Swieten, Legends, Bohemian Lands, the Early Modern Period
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.03.2013
Datum zadání: 27.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.04.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předběžná osnova:
- prostudování odborné literatury
- upřesnění cílů a postupů práce na základě odborné literatury
- výběr pramenů a vymezení pramenné základny (kroniky, písemně fixované orální vyprávění, strašidelné příběhy, literární díla, kázání, exempla, zápisy vyšetřování, atd.)
- zpracování teoretické části práce, vypracování metodické koncepce analýzy pramenů
- samotná analýza
- shrnutí výsledků a formulace závěrů

Diplomová práce si klade za cíl studium jednoho ze specifik kulturních dějin Českých zemí raného novověku – tj. obecného nazírání na posmrtný život (cca mezi lety 1500 až 1800). Autorka práce se zajímá o přesvědčení a postoje lidí této doby ohledně smrti (sebevražda, zavraždění, poprava), jejich představy o posmrtném životě a význam revenantů v dobové společnosti. Revenantem je míněna původně lidská bytost, která se po své smrti z rozličných důvodů navrací do světa živých, přičemž se projevuje hmotně (oživlá mrtvola, zombie, vampýr, fext) i nehmotně (duch, bílá paní, divoká honba).

Součástí práce bude i vyhodnocení sociálních, náboženských i kulturních aspektů, které na výše řečené měly v daném období vliv, např. význam reformace, osvícenství, atd. Tedy pochopení prolínání kontinuity a změny v dlouhodobých historických procesech raného novověku. Hlavní důraz bude kladen na jednotlivé případy výskytu revenantů v Českých zemích, které uchovaly dobové prameny, a komparaci téhož s případy v ostatních zemích Evropy. Práce se též bude soustředit na postižení biografií historických osob a formulování závěrů ohledně toho, co mohlo zapříčinit přesvědčení o jejich revenantsví (např. Půta Švihovský z Rýzmberka, Wolf Maxmilian Laminger z Albenreuthu, Jan Šembera Černohorský z Boskovic, atd.).

Přístup k tomuto tématu bude sociokulturní, nikoliv demografický. Práce se nebude zabývat fenoménem čarodějnictví.

Poznámka: Struktura bude ještě dále upřesňována během samotného psaní práce a může se lišit od konečné verze.
Seznam odborné literatury
Prameny nevydané:
Národní archiv, I. odd., Archiv pražského arcibiskupství (APA), kt. 2629, i. č. 4006, sg. D 136/1.
SOA Plzeň, V. odd., pobočka Nepomuk, fond Ústřední správa Palm, i. č. 56
BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE BÖHMENS. Abtheilung I, Quellensammlung. I. Band, Das Homiliar des Bischofs von Prag. Saec. XII / herausgegeben von Ferd. Hecht. Prag [Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen]: 1863 In Commission bei H. Mercy.
MAYER, A. U. – SWIETEN, G. van: Abhandlung des Daseyns der Gespenster : nebst einem Anhange vom Vampyrismus. Augsburg 1768.
ZYVALDA, J. V.: Decursus Sexaginta septem Annorvm, Ab Anno Christi M. DC. usque ad Annu[m] M. DC. LXVII. Compendiose [et] Rhytmice Deductus: Per M. Henricum Wenceslaum Zyvaldam Kaurzimensem, Parochum Lomnicensem supra Luznicz: Zbiehnvtj Ssedesáte sedm Leth, Od Léta Páně 1600. až do Léta 1667. Krátce a Rytmowně dowedené a skončené / Skrze M. Kněze Gindřicha Wácslawa Zywaldu Kauřimského, a Faráře Lomnického nad Lužnicy. Praha: Jezuitská tiskárna 1668.

Prameny vydané:
BECKOVSKÝ, J. F.: Poselkyně starých příběhův českých, díl druhý (od roku 1526-1715). Ed. Rezek, A. 3 sv.. 1. vydání. Praha: Nákladem Dědictví sv. Prokopa 1879, 1880.
BLAŽEK, A.: Strašidelné pověsti o lidech zemřelých. Český lid 9/1900, str. 255 – 261.
BYDŽOVSKÝ Z FLORENTINA, M.: Svět za tří českých králů: Ferdinand, Maxmilián, Rudolf II. : Výbor z kronikářských zápisů o letech 1526-1596. Ed. Jan Kolár. Praha: Svoboda 1987.
DAČICKÝ Z HESLOVA, M.: Paměti. Ed. Jiří Mikulec. V této edici 1. vydání. Praha: Akropolis 1996.
DEFOE, D.: Příběh o zjevení ducha paní Vealové in: Müller, Ondřej (ed.): Strašidla, duchové & spol. 1. vydání. Praha: Albatros 2001.
DĚTMAR Z MERSEBURKU: Kronika. Překlad Bořek Neškudla. Verše Jakub Žytek. 1. vydání. Praha: Argo 2008.
DUBEC, V.: Návštěva mrtvých. Český lid 22/1913, str. 383 – 384.
DVOŘÁK, A.: Vysvobození duše z očistce. Český lid 20/1911, str. 459.
DVOŘÁK, S.: Pověsti Rychnovska. Rychnov nad Kněžnou: Okresní osvětový výbor, 1939.
HAZUKA, V. – ŘEPA, V.: Pověsti jihočeské o strašidlech. Český lid 5/1896, str. 235 – 237.
HORSKÝ, E.: Historie strašlivá o jednom pastýři, kterýž po smrti vstával a chodě po vsích dávil sedláky. IN: Staročeská sbírka povídek z r. 1580. Český lid 21/1912, str. 466 – 467.
HRÁDEK, A.: Pověsti ze Železnobrodska. Český lid 3/1894, str. 31 – 33.
JAMES, M. R.: Twelve Medieval Ghost-Stories IN: English Historical Review (1922) XXXVII (CXLVII): 413-422.
JEŽKOVÁ, M.: Čertova voda. Pověsti a báje z Podkrušnohoří. 1. vydání. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství 1986.
KRONIKY DOBY KARLA IV. (Karel IV.: „Vlastní životopis“, František Pražský: „Kronika“, Beneš Krabice z Weitmile: „Kronika Pražského kostela“, Přibík Pulkava z Radenína: „Kronika česká“, Jan Marignola: „Kronika česká“, Neplach "Stručné sepsání kroniky římské a české“). Překlad: Jakub Pavel, Marie Bláhová, Jana Zachová. 1. vydání. Praha: Svoboda 1987.
LISICKÁ, H.: Z českých hradů, zámků a tvrzí. 1. vydání. Praha: Svoboda 1972.
LISICKÁ, H.: Z českých a moravských hradů. 2. vydání, v tomto souboru 1. Praha: Svoboda 1977.
MOUČKOVÁ, M.: Záhadný zub. Sto příběhů z českých hradů, zámků a archeologických nalezišť. 1. vydání. Praha: Daryl 1994.
STRAKA, C.: Pověsti strašidelné ze Strahovských letopisů. Český lid 25/1925, str. 15 – 22.
SVOBODA, B.: Mše duchů v Kouřimi L. P. 1631. Český lid 16/1906, str. 350.
TOMKOVÁ, I.: Potopené zrcadlo: Legendy, pověsti a pověry z Bretaně. 1. vydání. Praha: Argo 2005.
WENIG, A.: České pověsti. 1. vydání. Plzeň: Karel Veselý, 1992.

Sekundární literatura:
ARIÈS, P.: Dějiny smrti I. – Doba ležících. Překlad Danuše Navrátilová. 1. vydání. Praha: Argo 2000.
ARIÈS, P.: Dějiny smrti II. – Zdivočelá smrt. Překlad Danuše Navrátilová. 1. vydání. Praha: Argo 2000.
ARIÈS, P.: Images de l'homme devant la mort. Paris: Édit du Seuil 1984.
BARBER, P.: Vampires, Burial, and Death. Folklore and Reality. New Haven: Yale University Press c1988.
BURKE, P.: Lidová kultura v raně novověké Evropě. Překlad Markéta Křížová. 1. vydání. Praha: Argo 2005.
CRESSY, D.: Birth, Marriage, and Death: Ritual, Religion, and the Life Cycle in Tudor and Stuart England. London: Oxford University Press 1999.
DANIELL, C.: Death and Burial in Medieval England 1066-1550. London, New York: Routledge 1997.
DELUMEAU, J.. Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století. 1. vydání. Praha: Volvox Globator 1998.
DELUMEAU, J.: Strach na Západě ve 14. – 18. stol. I.: Obležená obec: Strach doléhající na většinu. Překlad Jana Smutná-Lemonnierová. 1. vydání. Praha: Argo 1997.
DELUMEAU, J.: Strach na Západě ve 14. – 18. stol. II.: Obležená obec: Vládnoucí kultura a strach. Překlad Jana Smutná-Lemonnierová. 1. vydání. Praha: Argo 1999.
DINZELBACHER, P.: Poslední věci člověka. Nebe, peklo, očistec ve středověku. Přeložil Petr Babka. Praha: Vyšehrad 2004.
DOBSON, M. J.: Contours of Death and Disease in Early Modern England. Cambridge: Cambridge University Press 1997.
DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). I, Dům a jeho lidé. Překlad Martin Všetíček. 1. vydání. Praha: Argo 1999.
DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). II, Vesnice a město. Překlad Martina Nováková. 1. vydání. Praha: Argo 2006.
DÜLMEN, R. van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). III, Náboženství, magie, osvícenství. Přeložil Pavel Himl. 1. vydání. Praha: Argo 2006.
ELIADE, M.: Mýtus o věčném návratu: Archetypy a opakování. Překlad Eva Strebingerová. 2. vydání. Praha: OIKOYMENH 2009.
GARIN, E. Renesanční člověk a jeho svět. Překlad Jiřina Němcová. 1. vydání. Praha: Vyšehrad 2003.
GITTINGS, C.: Death, Burial and the Individual in Early Modern England. London: Routledge 1984.
HALAMA, O.: „Obludám nočním tváří v tvář“. Revenanti v textech předbělohorských nekatolíků. IN: Holý, M. – Mikulec, J. (eds.): Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku. Folia Historica Bohemica, Supplementum I. Praha: Historický ústav 2007.
HANDLEY, S.: Visions of an Unseen World: Ghost Beliefs and Ghost Stories in Eighteenth Century England. London ;Brookfield, Vt : Pickering & Chatto , 2007.
HOULBROOKE, R.: Death, Church, and Family in England between the Late Fifteenth and the Early Eighteenth Centuries in Houlbrooke, R. (ed.): Death, Ritual and Bereavement. London: Routledge 1989.
KRÁLÍKOVÁ, M.: Pohřební ritus 16. -18. století na území střední Evropy : (antropologicko-archeologická studie). Brno: Nadace Universitas : Akademické nakladatelství CERM 2007.
KRAMAŘÍK, J.: Chodská lidová vyprávění o Lomikaru revenantovi. Český lid 51/1964, str. 282 – 295.
KRAMAŘÍK, J.: Látky a motivy nejstarších verzí kozinovské pověsti. Český lid 50/1963, str. 321 – 331.
KRAMAŘÍK, J.: Lidové pověsti z Čech o zabírání poddanské půdy vrchností. Český lid 44/1957, str. 93 – 98.
LE BRAZ, A.: Ankou: Legenda o smrti v Dolní Bretani. Výbor. Překlad Zdeněk Hrbata. 1. vydání. Praha: Dauphin, 1996.
LE GOFF, J.: Zrození očistce. Překlad Věra Dvořáková. 1. vydání. Praha: Vyšehrad 2003.
LE ROY LADURIE, E.: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294-1324. Praha: Argo, 2005.
LECOUTEUX, C.: Přízraky a strašidla středověku. Překlad Barbora Chvojková. 1. vydání. Praha: Volvox Globator 1997.
LLEWELYN, N.: The Art of Death: Visual Culture in the English Death Ritual c.1500-c. 1800. London: Reaktion Books 1997.
LORENZOVÁ, H. – PETRASOVÁ, T.: Fenomén smrti v české kultuře 19. století: sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň 9. -11. března 2000 [pořádaného Ústavem dějin umění AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro českou literaturu AV ČR a Archivem města Plzně]. 1. vydání. Praha: KLP 2001.
MACEK, O. (ed.): Po vzoru Berojských. Život i víra českých a moravských evangelíků v předtoleranční a toleranční době. 1. vydání. Praha: Kalich 200
MAIELLO, G.: Vampyrismus v kulturních dějinách Evropy. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny 2005.
MARSHALL, P.: Beliefs and the Dead in Reformation England. Oxford: Oxford University Press 2004, c2002.
MAŤA, P.: Die Renaissance des Fegefeuers im barocken Böhmen in: Opera Historica 9/2011, str. 139 – 160.
MAUR, E.: Kozina a Lomikar. 1. vydání. Praha: Melantrich 1989. (Slovo k historii č. 20.)
NAVRÁTILOVÁ, A.: Narození a smrt v české lidové kultuře. 1. vydání. Praha: Vyšehrad 2004.
NAVRÁTILOVÁ, A.: „Nečistí zemřelí“ v posmrtných a pohřebních obřadech českého lidu. Český lid 83/1996, str. 21 – 31.
OHLER, N.: Umírání a smrt ve středověku. Překlad Vladimír Petkevič. 1. vydání. Jinočany: H & H 2001.
POKORNÝ, V. J.: Pan Jan Šembera Černohorský z Boskovic na Bučovicích a pověsti o něm. 1. vydání. Brno: Občanské tiskárny, 1919.
PULEC, J. V.: Homiliář opatovický jako pramen národopisného bádání. Český lid 45/1958, str. 97 – 103.
SCHMITT, J.-C.: Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti. Překlad Kateřina Bavorová. 1. vydání. Praha: Argo 2002.
STEJSKAL, M.: Labyrintem míst klatých : přízračnou krajinou českých zemí. 1. vydání. Praha: Eminent 2011.
SVOBODA, M.: Redernové v Čechách: nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta: Togga, 2011.
ŠMAHEL, F.: Silnější než víra. Magie, pověry a kouzla husitského věku. IN: ŠMAHEL, F.: Mezi středověkem a renesancí. 1. vydání. Praha: Argo 2002.
ŠŮLA, J.: Nahořanská pověst o strašícím zlém pánovi. Český lid 73/1986, str. 40 – 44.
TAIT, C.: Death, Burial and Commemoration in Ireland, 1550-1650. New York : Palgrave Macmillan 2002.
TOMÍČEK, A.: Víra v duchy na Litomyšlsku: Lidová filosofie, věda a pověra [dokladem 54 pověstí]. 1. vydání. Litomyšl: J. R. Veselík 1926.
TURNER, A. K.: Historie pekla. Překlad Jiří Brázdil. 1. vydání. Brno: Jota 1995.
UNGER, J.: Pohřební ritus a zacházení s těly zemřelých v českých zemích (s analogiemi i jinde v Evropě) v 1. -16. století. Brno: Masarykova univerzita 2002.
VILLARI, R.: Barokní člověk a jeho svět. Překlad Jiřina Němcová. 1. vydání. Praha: Vyšehrad 2004.
WHALEY, J. (ed.): Mirrors of Mortality: Studies in the Social History of Death. New York : St. Martin's Press 1982, c1981.
WOLF, J.: Očistec a revenanti v lidové kultuře českého baroka. Případ pekaře Exelia z let 1648 – 1649. IN: Nešpor, Z. R. (ed.): Mezi náboženstvím a politikou. Lidová kultura raného novověku. Sborník z konference Lidová kultura v 16. – 19. století: mezi náboženstvím a politikou, konané v Praze 28. listopadu 2003. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta 2005.
WOODWARD, J.: The Theatre of Death: The Ritual Management of Royal Funerals in Renaissance England, 1570-1625. Woodbridge : The Boydell Press 1998.
ZÍBRT, Č.: Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku = Indiculus superstitionum et paganiarum. 2. vydání. Praha: Academia 1995.

Kvalifikační práce
DUFKOVÁ, K.: Jan Šembera Černohorský z Boskovic a lichtenštejnské dědictví. Praha 2012. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin, vedoucí práce doc. Mgr. Marie Šedivá Koldinská, Ph.D.

Internetové zdroje:
http://www.knihopis.org/
www.archive.org

Poznámka: Tento seznam není konečný a bude se během vypracovávání diplomové práce rozšiřovat a upravovat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK