Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě
Název práce v češtině: Komunikace s neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími v letecké přepravě
Název v anglickém jazyce: Communication with Deaf, Hard of hearing and Deafened passengers in air transportation
Klíčová slova: neslyšící člověk, nedoslýchavý člověk, ohluchlý člověk, znakový jazyk, kompenzační pomůcky, komunikace, cestovní ruch, bezpečnost v letecké přepravě, palubní personál, letiště
Klíčová slova anglicky: deaf person, hard of hearing person, deafened person, sign language, hearing aids, communication, tourism, aviation safety, cabin crew, airport
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2013
Datum zadání: 06.06.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 19.06.2014 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Studium relevantní odborné naší a zahraniční literatury a zdrojů.
2. Analýza (zejm. na základě zúčastněného pozorování) stávajícího zajištění bezpečnosti leteckého provozu (se zvláštním zřetelem k situaci v Českých aeroliniích) z pohledu neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých cestujících. Analyzován bude celý proces od pohybu cestujících po letišti, nástupu na palubu, bezpečnostních instrukcí před letem, instruktážního videa až po komunikaci personálu s cestujícími během letu.
3. Porovnání dat z bodu 2 se situací u jiných leteckých přepravců.
4. Terénní výzkumná sonda (za použití ankety/dotazníku, popř. polořízených rozhovorů) mezi palubním personálem a neslyšícími, nedoslýchavými a ohluchlými cestujícími, jejímž cílem zjistit a přehledně prezentovat zkušenosti s leteckou dopravou těchto osob, upozornit na možné rizikové situace a navrhnout způsob jejich lepšího řešení.
5. Závěr: Syntéza poznatků z bodů 1 - 4 a návrh koncepce bezpečnějšího zajištění leteckého provozu s ohledem na neslyšící, nedoslýchavé a ohluchlé cestujících.
Seznam odborné literatury
AVIA radar [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: .
HRUBÝ, J. Velký ilustrovaný průvodce neslyšících a nedoslýchavých po jejich vlastním osudu 2. díl. Praha : FRPSP, 1998.
HUDÁKOVÁ, A. Ve světě sluchového postižení: Informační a vzdělávací publikace (nejen) pro zdravotnický personál o životě a potřebách neslyšících, nedoslýchavých a ohluchlých lidí a lidí s kochleárním implantátem. Praha : FRPSP, 2005.
KAŠPAR, Z. Technické a kompenzační pomůcky pro osoby se sluchovým postižením.Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha : FRPSP, 2009.
KOSINOVÁ, B. Neslyšící jako jazyková a kulturní menšina – kultura neslyšících. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Minnesota.gov. Deaf rights resources [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: .
MONTEIRO, B., CRITCHLEY, E.M.R. Deafness and communication. In CRITCHLEY, E.M.R. (ed.) The Neurogical Boundaries of Reality. London : Farrand Publications, 1994.
PROCHÁZKOVÁ, V. Jak komunikovat s neslyšícím klientem? Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí Praha, 2007.
Specifika letecké dopravy zrakově postižených osob. České aerolinie, a.s. 2012.
Standard služeb poskytovaný cestujícím na palubách letadel –pravidelné lety. České aerolinie, a.s. 2012.
STRNADOVÁ, V. Bariéry v dopravě z hlediska osob se sluchovým postižením. Liberec, 2005.
STRNADOVÁ, V. Hluchota a jazyková komunikace. Současné problémy české komunity neslyšících. Praha : FFUK, 1998.
Transportation Security Administration. [online]. [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: .
WILCOX, S. American Deaf Culture. An Anthology. Maryland : Linstok Press Burtonsville, 1989.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK