Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Právní postavení ředitelky mateřské školy a vliv funkčního období ředitelky na řízení školy po novele školského zákona 2012
Název práce v češtině: Právní postavení ředitelky mateřské školy a vliv funkčního období ředitelky na řízení školy po novele školského zákona 2012
Název v anglickém jazyce: Legal position of a kindergarten headmistress and the influence of the term of office upon the school management after the amendment of educational law 2012
Klíčová slova: Ředitel, funkční období, konkurz
Klíčová slova anglicky: Head of nursery schools, term of office, public competition
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2013
Datum zadání: 20.03.2013
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 09:45
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Ing. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této práce je zjištění dopadu zavedení funkčního období pro ředitelky mateřských škol, zda zavedení funkčního období 6 let bude ředitelkám stačit k naplnění jejich vize. Bude zavedení funkčního období motivací k vyšším výkonům nebo naopak nejistota pracovního místa povede k jisté frustraci osobnosti? Dále je cílem bakalářské práce zjištění, jak je zřizovateli využívána možnost vyhlášení konkurzu, proč konkurzy vyhlásili nebo naopak, proč této možnosti nevyužívají, zda se snížil nebo naopak zvýšil počet uchazečů o místa ředitelek mateřských škol? Výzkumná část se zaměří na zkušenosti ředitelů, zřizovatelů a krajského úřadu s prvními konkurzy po novelizaci školského zákona. Výstupem práce bude analýza názorů ředitelů škol na novelu zákona a její dopady a analýza kladů a záporů zavedení šestiletého funkčního období ve vazbě na řízení školy. V závěru navrhne autorka možné efektivní řešení při vyhlašování konkurzů. Bude použita metoda rozhovoru i dotazníku, tedy kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Respondenty budou ředitelé mateřských škol, zřizovatelé (resp. představitelé obcí) a úředníci krajského úřadu (vše Plzeňský kraj).
Předběžná náplň práce
Cílem této práce bylo zjištění dopadu zavedení funkčního období pro ředitelky mateřských škol, zda zavedení funkčního období 6 let ředitelkám stačí k naplnění jejich vize. Bylo zavedení funkčního období motivací k vyšším výkonům nebo naopak nejistota pracovního místa vedla k jisté frustraci osobnosti? Dále bylo cílem bakalářské práce zjištění, jak byla zřizovateli využívána možnost vyhlášení konkurzu, proč konkurzy vyhlásili nebo naopak, proč této možnosti nevyužívali, zda se snížil nebo naopak zvýšil počet uchazečů o místa ředitelek mateřských škol?
Výzkumná část se zaměřila na zkušenosti ředitelů, zřizovatelů a krajského úřadu s prvními konkurzy po novelizaci školského zákona. Výstupem práce byla analýza názorů ředitelů škol na novelu zákona a její dopady a analýza kladů a záporů zavedení šestiletého funkčního období ve vazbě na řízení školy.
Byla použita metoda rozhovoru i dotazníku, tedy kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Respondenty byli ředitelé mateřských škol, zřizovatelé (resp. představitelé obcí) a úředníci krajského úřadu (vše Plzeňský kraj).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this thesis is describing the effects of estabilishing the temporary term of office for the heads of nursery schools, if the 6years-long term of office is long enough for the heads to reach their goals. Is the implementation of this temporary term of office motivating for the heads in their better achievement or does this law amendment lead to some frustration of their personality?
The second aim of this thesis deals with the fact how the founders of the nursery schools use the possibility of estabilishing the public competitions for the position of the head of nursery schools – why the competitions have been estabilished or why the founders do not use the possibility to estabilish them and also if the number of the candidates for this position is increasing or decreasing.
The researching part of the thesis focuses on the experience of the heads, founders and the regional councils after the amendment of the law. The research has been supported with the analysis of the opinions of the heads after the amendment of the amendment and its positive and negative effects.
The researching methods that have been used in the thesis include personal interviewing or using questionaires. The heads of nursery schools, the founders of schools and the employees of the regional council of Plzeň were the respondents of the mentioned techniques.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK