Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání analytických vlastností Cystatinu C na dvou měřících systémech s ověřením jeho přínosu pro klinickou praxi
Název práce v češtině: Srovnání analytických vlastností Cystatinu C na dvou měřících systémech s ověřením jeho přínosu pro klinickou praxi
Název v anglickém jazyce: Comparison of analytic properties of Cystatin C on two measuring systems with verification of benefits for clinical practice
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.03.2013
Datum zadání: 20.03.2013
Datum a čas obhajoby: 05.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2013
Oponenti: prof. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vyšetření glomerulární filtrace bude prováděnostanovením clearancí určitých sloučenin. A to za přísně kontrolovaných podmínek( čtyřhodinový časový interval) v Metabolické ambulanci OKB.V odebraných vzorcích séra bude stanovena koncenrace kreatininuspecifickou metodou(1) a posléze ve vzorku séra koncentrace Cystatinu C(2).Vyhodnocení clearance první sloučeniny bude prováděno obvyklým výpočtem. Provyhodnocení GF pomocí aktuální koncentrace cystatinu C bude použita doporučenáprediktivní rovnice(2). Dále se budem zabývat výhodami a nevýhodami použitítěchto sloučenin, jejich vzájemné porovnatelnosti mezi sebou a rovněž jejichporovnání na dvou rozdílných měřících systémech. Statictické vyhodnocení těchtovztahů bude provedeno obvyklým způsobem(3).
Seznam odborné literatury
1. materiály firmy BioVendor
2. materiály firmy ROCHE.
3. Neshyba P. et al.: Možnosti a meze odhadu hodnoty glomerulární filtrace. Biochem.Clin.Bohemoslov. 19, 1990, 37-42
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK