Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Occitanie - histoire, langue et culture
Název práce v jazyce práce (francouzština): Occitanie - histoire, langue et culture
Název práce v češtině: Okcitánie - historie, jazyk a kultura
Název v anglickém jazyce: Occitania - history, language and culture
Klíčová slova: gramatiky, historie, jihofrancouzské regiony, kultura, Okcitánie, okcitánština, slovníky
Klíčová slova anglicky: dictionary, French regions, grammar book, history and culture of Occitania, Occitan, Occitania
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalfiřtová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.03.2013
Datum zadání: 18.03.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Eva Müllerová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem Okcitánie - historie, jazyk a kultura se nejprve zabývá jednotlivými kraji Okcitánie, tedy jižní částí Francie. Poté se zaměřujeme na její historii, římské památky a okcitánštinu. Upřesňujeme dobu od jejího vzniku, včetně historických památek z období římské nadvlády. Další část práce se týká výuky okcitánštiny na státních a soukromých školách a přípravě budoucích učitelů tohoto jazyka. Jedna z kapitol se zabývá gramatikami a slovníky okcitánštiny a jejích dialektů. Poslední část se zaměřuje na okcitánskou kulturu, její zvyky, písně, divadlo, malířství a literaturu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis named Occitania - history, language and culture first concerns the individual regions of the southern part of France, Occitania. Then it focuses on its history, Roman monuments and the Occitan language. We specify the period from its origin including historical monuments from the time of Roman dominance. The next part of the thesis concerns the teaching of the Occitan language on the state and private schools and education of the future teachers of this language. One of the chapters focuses on the grammars and dictionaries of the Occitan language and its dialects. The last part is about the Occitan culture, its customs, songs, drama, art and literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK