Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzájemná působení vln a částic v kosmickém plazmatu
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Interactions of waves and particles in space plasmas
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2014
Zásady pro vypracování
Elektrostatické a elektromagnetické vlny mohou samovolně vznikat v kosmickém plazmatu obsahujícím nestabilní složky. Nestability rozdělovacích funkcí plazmatu tak vedou ke vzniku střídavých elektrickýcj a magnetických polí, jež jsou měřitelné umělými družicemi. Zároveň je možné měřit rozdělovací funkce jednotlivých složek plazmatu a aplikací kinetické teorie šíření vln v plazmatu odhalit příslušné nestability. Příkladem jsou nestability elektronové rozdělovací funkce se ztrátovým kuželem, vedoucí ke vzniku vln na harmonických frekvencích odpovídajících elektronovým Bernsteinovým módům v oblasti geomagnetického rovníku, nebo cyklotronová nestabilita elektronů důležitá pro vznik vln ve hvizdovém módu. Cílem doktorské práce bude získání nových informací o generaci a způsobu šíření vlnových emisí a o vzájemných působeních vln a částic v kosmickém plazmatu.

Náplní disertační práce bude podrobné studium družicových měření elektrických a magnetických poli spojených s vlnami v kosmickém plazmatu a analýza rozdělovacích funkcí plazmatu. S tím bude spojeno použití existujících programů pro zpracování a analýzu dat a pro analýzu řešení komplexní disperzní relace a též úprava stávajícího programového vybavení. Ke studiu budeme používat data umělých družic Cluster nebo Polar. Tato práce je podporována grantovým projektem a může být spojena s kratším pobytem na spolupracujícím zahraničním pracovišti.
Seznam odborné literatury
Časopisecká literatura dle dohody se školitelem.
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=243
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=243
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK