Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
5f-electron Magnetism in Intermetallic Uranium Compounds
Název práce v češtině: Magnetismus 5f-elektronů v intermetalických sloučeninách uranu
Název v anglickém jazyce: 5f-electron Magnetism in Intermetallic Uranium Compounds
Klíčová slova: uranové sloučeniny, feromagnetismus, antiferomagnetismus, trikritický bod, anisotropie
Klíčová slova anglicky: uranium-based compound, ferromagnetism, antiferromagnetism, tricritical point, anisotropy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2014
Datum a čas obhajoby: 17.12.2018 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:21.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2018
Oponenti: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc.
  RNDr. Martin Veis, Ph.D.
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jan Prokleška, Ph.D.
Dr. rer. nat. Jeroen Custers
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno při tvorbě studijního plánu
Seznam odborné literatury
1. Sechovsky V. and Havela L., Magnetism of ternary intermetallic compounds of uranium , in Handbook of Magnetic Materials, edited by K. H. J. Buschow (North-Holland, Amsterdam, 1998), Vol. 11.
2. Coleman, P. and Schofield, A.J., 2005, Nature, 433 (7023), pp. 226-229
3. Canfield, P.C., Fishing the Fermi sea, 2008, Nature Physics 4 (3) , pp. 167-169
4. Löhneysen, H.V. et al., Fermi-liquid instabilities at magnetic quantum phase transitions, 2007, Reviews of Modern Physics, 79 (3), pp. 1015-107
5. Gegenwart, P., Si, Q. and Steglich, F., Quantum criticality in heavy-fermion metals, Nature Physics 4 (3), 2008, pp. 186-197
6. Stockert, O. and Steglich, F., Unconventional Quantum Criticality in Heavy Fermion Compounds, 2011, Annu. Rev. Condens. Matter Phys.2:79-99
7. Feng, Y. et al., Pressure-tuned spin and charge ordering in an itinerant antiferromagnet, 2007, Physical Review Letters 99 (13) , art. no. 137201
a vybrané reference z těchto publikaci.
Předběžná náplň práce
Charakter energetických stavů 5f elektronů uranu v intermetalikách má za následek značnou citlivost výskytu kooperativních jevů, magnetismu a supravodivosti, na změny “chemického” okolí iontů U, teploty, vnějšího magnetického pole a vnějšího tlaku. V případě vzniku/zániku magnetismu nacházíme v nízkých teplotách (T  0 K) kvantově kritické chování vedoucí k výskytu nekonvenční supravodivosti a dalších exotických jevů. Práce bude zahrnovat přípravu a charakterizaci vysoce kvalitních monokrystalů vybraných materiálů, ve kterých se výše uvedené jevy očekávají. Na monokrystalech se budou provádět měření transportních, magnetických, elastických a tepelných vlastností. Výběr materiálů bude proveden na základě rešerše vypracované v první etapě studia. Příprava a charatakterizace monokrystalů a měření makroskopických vlastností budou prováděna v Laboratořích magnetismu a nízkých teplot (http://lmnt.cz/). Mikroskopické experimenty budou realizovány v ILL a ESRF Grenoble, případně v dalších neutronových a synchrotronových laboratořích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Character of the energy levels of 5f electrons in uranium intermetallics results in considerable sensitivity of cooperative phenomena, magnetism and superconductivity, to the changes "chemical" neighborhood of U ions, temperature, external magnetic field and external pressure. In the case of emerging/disappearing magnetism at low temperatures (T  0 K) quantum critical behavior is observed leading to the occurrence of unconventional superconductivity and other exotic phenomena. The work will include the preparation and characterization of high quality single crystals of selected materials, in which the above phenomena are expected. The single crystals will be subjected to measurements of transport, magnetic, elastic and thermal properties. The choice of materials will be based on research in the first stage of study. Preparation and charatakterization of single crystals, and measurements of macroscopic properties will be carried out in the Magnetism and Low Temperature Laboratories (http://mltl.eu/). Microscopic experiments will be carried out in ILL and ESRF Grenoble, or in other neutron and synchrotron laboratories.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK