Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molecules in Cell Membranes
Název práce v češtině: Molekuly v buněčných membránách
Název v anglickém jazyce: Molecules in Cell Membranes
Klíčová slova: biologické membrány, molekulová dynamika, fluorescenční sondy, rekoverin, myristoylový přepínač
Klíčová slova anglicky: biological membranes, molecular dynamics, fluorescent probes, recoverin, myristoyl switch
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. (32-UOCHAV)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Pavel Jungwirth, CSc., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.01.2014
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: Rainer Böckman
  prof. RNDr. Rüdiger Ettrich, Ph.D.
 
 
Konzultanti: Mgr. Josef Lazar, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Seznam odborné literatury
Bude upřesněno, podrobnější informace pavel.jungwirth@uochb.cas.cz
Předběžná náplň práce
Cílem disertační práce bude popsat chování molekul v modelových buněčných membránách se zvláštním zřetelem na fluorescenční značky. Výpočetní metodika bude rozvíjena v těsné spolupráci s fluorescenčními experimenty na modelových dvojvrstvách i v živých buňkách.
Předpokládané znalosti rozsahu magisterského vzdělání v chemické fyzice, biofyzice, či fyzikální chemie. Dobrá znalost angličtiny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the dissertation will be description of the behavior of molecules in cellular membranes with a special focus on fluorescence markers. Computational methods will be developed in a close contact with fluorescence experiments on model bilayers, as well as live cells.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK