Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Family change and its impact on the health of children in the Czech Republic
Název práce v češtině: Proměna reprodukčních vzorců a její dopad na zdraví dětí v ČR
Název v anglickém jazyce: Family change and its impact on the health of children in the Czech Republic
Klíčová slova: Zdraví, Rodina, Sociální nerovnosti, Mezigenerační reprodukce sociálního statusu
Klíčová slova anglicky: Health, Family, Social inequality, Intergenerational transmission of social status
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kreidl, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.03.2013
Datum zadání: 08.03.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: Mgr. Tomáš Sobotka, Ph.D.
  Mgr. Kryštof Zeman, Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
Práce zkoumá, jak se v České republice mezi lety 1990 a 2010 proměnily vzorce rození dětí mimo manželství a jaký dopad měla tato změna na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání. V prvních dvou dekádách po pádu socialismu došlo k rozsáhlým společenským změnám. Zásadně se proměnilo také rodinné chování. Jednou z nejvýraznějších charakteristik této proměny je více než čtyřnásobný nárůst mimomanželské plodnosti. Cíl práce je dvojí: 1. prozkoumat, jak se ve sledovaném období proměnilo rodinné uspořádání matek a jeho socioekonomické okolnosti; 2. zjistit, jaký dopad tyto změny měly na nerovnosti ve zdraví novorozenců podle rodinného uspořádání (rodinný stav, přítomnost partnera u nesezdaných). K tomu jsou použita data z matriky narozených. Ta jsou analyzována pomocí víceúrovňového regresního modelování, jehož cílem je vysvětlit variabilitu mezi kontexty definovanými časem a prostorem. Zdraví novorozenců je měřeno porodní hmotností. Rodinné uspořádání matek je měřeno jejím rodinným stavem. Neprovdané matky jsou dále rozlišeny podle přítomnosti partnera (měřené jejich ochotou uvést otce dítěte).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis focuses on the patterns of nonmarital childbearing and its influence on the health of newborns in the Czech Republic between 1990 and 2010. Numerous and profound social changes took part in these two decades after the fall of state socialism. Socioeconomic inequalities grew, a competitive job market was introduced and social policy was reformed. Family behaviour changed, as well. A more than four-fold rise of the proportion of children born outside marriage was among the most remarkable changes in this regard. Two research questions were addressed: 1. how did unmarried motherhood and its socioeconomic background change; 2. how did these changes influence disparities in the health of newborns by family arrangement. Data from the birth register are used for answering these questions and analysed with multilevel regression models. The method was aimed at explaining variability between contexts defined by time and space. Health of newborns is measured by birth weight. Family arrangement of mothers is measured with their marital status. Unmarried mothers are further split by the presence of a partner measured with the mother’s willingness to declare child’s father.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK