Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Electronic and structural properties of model catalysts based on cerium oxide
Název práce v češtině: Elektronické a strukturní vlastnosti modelových katalyzátorů na bázi oxidu ceru
Název v anglickém jazyce: Electronic and structural properties of model catalysts based on cerium oxide
Klíčová slova: heterogenní katalýza, oxid ceru, kyslíkové vakance, fotoemisní spektroskopie
Klíčová slova anglicky: heterogeneous catalysis, cerium oxide, oxygen vacancies, photoemission spectroscopy
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.12.2013
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: prof. RNDr. Igor Bartoš, DrSc.
  Jolla Kullgren
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.
Zásady pro vypracování
Mechanismy, probíhající v reálných katalyzátorech jsou vzhledem k jejich komplikovanému složení a struktuře, složitým problémem. K objasnění těchto mechanismů značnou měrou přispívají studia na modelových katalyzátorech – tenkých epitaxních vrstvách na kovových substrátech. Ve skupině povrchů se již delší dobu pracuje na systému CeO2/Cu(111), kde byla studována interakce s katalyticky aktivními kovy a zkoumána interakce s plyny. Nedávno se podařilo připravit unikátní epitaxní systém Ce2O3/Cu(111).

Práce bude zaměřena na přípravu a studium výše zmíněných systémů s důrazem na Ce2O3/Cu(111). Systémy budou připraveny in situ reaktivním napařováním a studovány metodami fotoelektronové spektroskopie – rentgenovskou (XPS), ultrafialovou (UPS) a zejména jejich úhlově rozlišenými modifikacemi (XPD a ARUPS), které umožní získat podrobné informace o chemickém složení, prostorové a elektronové struktuře (včetně pásové struktury), interakci deponovaných kovů se substrátem a další. K charakterizaci budou použity i další metody dostupné na aparatuře - elektronová difrakce (LEED) a spektroskopie rozptýlených iontů (ISS). Na připravených površích bude studována adsorpce jednoduchých plynů, opět výše zmíněnými metodami. Práce bude probíhat na UHV aparaturách vybavených komerčními spektrometry. Předpokládá se, že část experimentů prováděna na spektrometru optické dráhy MSB v Terstu, případně na jiných synchrotronech.


Zásady pro vypracování:
1. Studium literatury.
2. Příprava vrstev CeOx – čistých i dopovaných katalyticky aktivními kovy.
3. Charakterizace metodami XPS, LEED, ISS, XPD, ARUPS.
4. Zpracování dat.
Seznam odborné literatury
1. D. Briggs, M.P. Seah: Practical Surface Analysis, vol. 2 - Auger and X-ray Photoelectron spectroscopy, Wiley, 1990, ISBN 0-471-92081-9.
2. Hufner: Photolectron Spectroscopy, Springer, 2003, ISBN 3-540-41802-4.
3. C. Julian Chen, Introduction to Scanning Tunneling Microscopy (Oxford University Press, USA, 2007).
4. Další časopisecká literatura po dohodě s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=289
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=289
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK