Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intertextovost v žánru novinového komentáře
Název práce v češtině: Intertextovost v žánru novinového komentáře
Název v anglickém jazyce: Intertextuality in the Genre of Newspaper Commentary
Klíčová slova: intertextovost, citát, aluze, komentář, tisk
Klíčová slova anglicky: intertextuality, quotation, allusion, commentary, press
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra českého jazyka (41-KCJ)
Vedoucí / školitel: PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 14.01.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R320D, 320D, knihovna KCJ, 3. patro, vlevo (dříve R348)
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Pavla Chejnová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Diplomatka shromáždí reprezentativní množství materiálu - textů analytických útvarů komentáře z tisku (MF Dnes, Právo, ev. jiných);
2. Provede excerpci sledovaných intertextových prvků - citáty, aluzivní elementy;
3. Provede jejich klasifikaci na základě kritérií daných sekundární literaturou;
4. Zhodnotí jejich využití v rámci kontextu textu. Eventuálně poukáže na jejich speicifické využití jednotlivými autory.
Seznam odborné literatury
HOMOLÁČ,Jiří: Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Univerzita Karlova 1996.
MISTRÍK, Jozef: Žánre vecnej literatúry. Bratislava: SPN 1970.
KARHANOVÁ,Kamila: Funkce mezitextového navazování v novinách. Slovo a slovesnost, 60, 1999, s. 19 - 36.
viz zde další literatura
Předběžná náplň práce
Shromáždění materiálu, jeho excerpce, obeznámení se se sekundární literaturou.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Assembly materials, excerpts, acquaintance with the secondary literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK