Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antická dimenze prostoru v Předzpěvu Kollárovy Slávy dcery
Název práce v češtině: Antická dimenze prostoru v Předzpěvu Kollárovy Slávy dcery
Název v anglickém jazyce: Ancient Space Dimension in the Prelude to Kollár´s Slávy dcera
Klíčová slova: Recepce antiky v evropské literatuře; Ján Kollár; zlatý věk; locus amoenus
Klíčová slova anglicky: Reception of the antiquity in European literature; Ján Kollár; the Golden Age; locus amoenus
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 03.09.2015 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 03.09.2015
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Brožová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Momentálně probíhá heuristika materiálu k první části a vznikají první souvislejší interpretační podkapitoly druhé části.
Metodologicky autorka vychází ze sémiotického hlediska Vladimíra Macury(Znamení zrodu, 1996)) a z knihy Literární romantično(Tureček, Dalibor a kol., 2012). V kapitole věnované prostoru se inspiruje sborníkem prací Locus amoenus a řadou německých prací (např. Makroupolos, Michael: Modernität und Kontingenz, München 1997 ad.).
Pracovní setkání probíhají každé dva měsíce s tím, že se ujasňují zásadní postupy práce a další její směřování.
V další fázi se bude řešit samotná interpretační část a závěr.

Seznam odborné literatury
Literatura je momentálně průběžně doplňována na základě heuristiky literatury na zpracovávané téma.
Ústředním textem je Slávy dcera od Jana Kollára z r. 1832. Vedle toho jsou pro nás důležité texty Publia Vergilia Mara, Quinta Horatia Flacca, nebo Publia Ovidia Nasa.
Seznam literatury, jak pramenné, tak sekundární, tu bude později doplněn.

Předběžná náplň práce
Předmětem bakalářské práce je analýza a interpretace antických motivů v předzpěvu Kollárovy Slávy dcery (1832).První část práce bude pojednávat Kollárovu zkušenost s antickým dědictvím (čerpá z Kollárových pamětí, vydané korespondence apod.), druhá část se bude zabývat analýzou konkrétních motivů z Předzpěvu ve vztahu k antické literatuře (Ovidiovy Proměny apod.). Momentálně řešitelka zpracovává jednu z interpretačních podkapitol této druhé části nazvanou: Ovidiovy Proměny a Kollárův Předzpěv, v níž se zaměřuje mj. na tematiku zlatého věku apod. Třetí část bude shrnovat výsledky práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK