Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pracovní listy pro galerijní animaci
Název práce v češtině: Pracovní listy pro galerijní animaci
Název v anglickém jazyce: Worksheets for Gallery Animation
Klíčová slova: ilustrace, typografie, galerie, edukace, žák, komunikace
Klíčová slova anglicky: illustration, typography, galleries, education, pupil, communication
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.03.2013
Datum zadání: 01.03.2013
Datum a čas obhajoby: 23.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Viktor Čech
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Ve výtvarné části:
-Vypracuje program galerijní animace k vybrané výstavě v podobě pracovních listů.
-Navrhněte a vytvořte obsahově i vizuálně ucelenou podobu pracovních listů pro danou věkovou skupinu.
-Prozkoumejte možnosti rytmu, kompozice, práce s obrazovým nebo typografickým detailem v souvztažnosti s obsahem tiskoviny.
-Akcentujte ve vašem návrhu tiskoviny výrazové prostředky a postupy vlastní oboru soudobé vizuální komunikace.
-Navrhněte ústřední princip řešení a na jeho základě modifikujte jednotlivé výstupy.
-Přizpůsobte návrh dostupným reprodukčním a technickým možnostem.
-Dokumentujte realizaci animace a uplatnění navržených pracovních listů v jejím rámci (foto, audio i video záznam).

V teoretické části:
-Proveďte sběr a třídění informací z tuzemské i zahraniční literatury.
-Proveďte srovnání dostupných pracovních listů z tuzemských i zahraničních institucí a galerií.
-Vymezte základní koncepční principy při tvorbě daného materiálu.
-Zaměřte se na reflexi vlastních zkušeností.
-Zohledněte prostředky vhodné k motivaci dětí pro účast na průběhu animace.

Rozsah textu (NS): 30–40 stran.
Rozsah výtvarných prací: 2 makety souboru pracovních listů.
Seznam odborné literatury
BRABCOVÁ A.: Brána muzea otevřená. Náchod: Juko, 2003, ISBN 80-86213-28-5.
BHASKARANOVÁ L.: Design publikací. Praha: Slovart, 2007, ISBN: 978-80-7209-993-1.
DYTRTOVÁ, K.: Interpretace a metody ve vizuálních oborech. Ústí n.L.: Acta Universitatis UJEP Ústí nad Labem, 2010. ISBN 978-80-7414-250-5.
FULKOVÁ M.: Diskurs umění a vzdělávání. H&H, Praha. 2008. ISBN 978-80-7319-076-7.
FULKOVÁ M., JAKUBCOVÁ HAJDUŠKOVÁ L., A SEHNALÍKOVÁ V.: Galerijní a muzejní edukace I. Praha: UK - Karolinum, UPM, 2012, ISBN: 978—80-7101—111-8.
HORÁČEK R.: Galerijní animace a zprostředkování umění. Brno: CERM, 1998, ISBN 80-7204-084-7.
HORÁČEK R.: Zálešák J. Aktuální otázky zprostředkování umění. Brno: Masarykova univerzita, 2007, ISBN 978-80-210-4371-8.
HORÁČEK R.: V dialogu s uměním. Brno: Masarykova univerzita, 1994.
KOČIČKA P., BLAŽEK, F.: Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2000, ISBN 80-7226-385-4.
PECINA M.: Knihy a typografie. Brno: Host, 2011, ISBN: 978-80-7294-393-7.
ŠOBÁŇOVÁ P.: Škola muzejní pedagogiky. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, ISBN 978-80-244-1866-7.
VANČÁT J.: Tvorba vizuálního zobrazení. Praha: UK - Karolinum, 2000, ISBN 80-7184-975-8.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá vytvořením grafického pracovního listu (autorské knihy), v podobě ilustrace spojené s textem, který bude sloužit jako edukační pomůcka v instituci typu výtvarné galerie či muzea s podobnou funkčností jako galerijní animace. Knihy (listy) jsou koncipovány na produkci určenou dětem s pomocí rodičů, mladistvým, nebo také náhodným návštěvníkům. Vytvořil jsem variantu pracovního listu, témata koncipoval dle věku daných uživatelů. Autorská kniha (list) se vztahuje na určitou galerii a výstavu v ní probíhající. Pracovní balíčky jsou obsahově vytvořeny ve dvou variantách - Balíček pro rodinu s dětmi, nebo mladší skupinu žáků, v barevném grafickém provedení a rozšířeného obsahu věcí pro tvorbu. A zjednodušený balíček pro starší návštěvníky galerie, pouze s tužkou, který je i méně ekonomicky náročný. Prošel jsem potřebné informace a data z institucí, vytvořil knihy (listy) a následně se celou akci aplikoval na žácích a náhodných návštěvníků galerie. Obsah listů (knihy) se vztahuje buď na konkrétní situaci, objekt, umělecké dílo, nebo na celou instituci. Každá kniha obsahuje 5-10 pracovních úkolů. Abych získal materiálů k prostudování , domluvil jsem si návštěvu studentů s vyučujícím, které jsem posléze použil jako "pokusné" objekty. Z výchozího materiálu jsem vytvořil reflexi o funkčnosti dané autorské knihy (pracovního listu). Můj cíl je propojit pro návštěvníky, mnohdy jednotvárnou a nezáživnou návštěvou galerie, na prostor pro komunikaci s uměním a spojit výuku se zábavou bez pomoci lekorů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the creation of graphical worksheet (author of the book) in the form of illustrations associated with the text that will serve as an educational tool in institutions such as art galleries and museums with similar functionality as the gallery animation. Books (worksheet) are designed for production intended for children, with the parents, adolescents, or even random visitors. I created a variant of the worksheet has drafted according to the age of the users. Author book (worksheet) applies to a gallery and exhibition occurring in it. Work packages are factually created in two variants - package for a family with children or a group of younger pupils in colored graphic design and enhanced content for creating things. A simplified package for older visitors gallery, only with a pencil, which is even less economically demanding. I passed the necessary information and data from institutions created books (worksheets) and then the whole action applied to pupils and casual visitors gallery. Contents sheets (books) refers either to a specific situation, object, artwork or on the whole institution. Worksheet contains 10 working tasks. To acquire materials for review, I arranged a visit with the students' teacher, which I later used as "tested" objects. From the first material I created a reflection on the functionality of the original books (worksheet). My goal is to connect visitors, often dull and boring visiting galleries, space for communication with art and combine learning with fun without the help of some teacher or gallery worker.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK