Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Aspekty pohybu ve vysokohorském prostředí, s důrazem na výškovou nemoc
Název práce v češtině: Aspekty pohybu ve vysokohorském prostředí, s důrazem na výškovou nemoc
Název v anglickém jazyce: Aspects of the movement in the alpine environment, with emphasis on altitude sickness
Klíčová slova: výšková nemoc, nadmořská výška, aklimatizace, kyslík, adaptace, bolest hlavy, vysokohorská turistika, skialpinimus, horolezectví
Klíčová slova anglicky: high altitude disease, altitude, acclimatization, oxygen, adaptation, headache, hiking, ski touring, mountain climbing
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.02.2013
Datum zadání: 02.05.2013
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 00:00
Místo konání obhajoby: M.D. Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Ladislav Pokorný
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Stanovit problém a cíle práce
2. Shromáždit a kriticky zhodnotit související literaturu a prameny
3. Postupně vytvářet jednotlivé kapitoly práce
4. Postup a dílčí kroky práce pravidelně konzultovat
5. Předložit kompletní znění práce jejímu vedoucímu nejpozději jeden měsíc před odevzdáním
Seznam odborné literatury
1) KUČERA, Miroslav et al. Sporotvní medicína: Adaptace na vysokohorské protředí. Grada, 1999, 284 s. ISBN 80-7169-725-7.

2) Dýchání: Nedostatek kyslíku. SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka: Dýchání. 1.české. Eva Trávníčková. s. 90. ISBN 808562379X.


3) ROTTMAN, Ivan. Aklimatizace v horách. Lysá nad Labem: horská literatura, 1997, s. 27-28. ISBN 80-85613-83-2.

4) et alŠkola horské bezpečnosti: základní kurz. Praha, 2008, 43 s. Metodická příručka.

5) BOŠTÍKOVÁ, Soňa. Vysokohorská turistika: Co je vysokohorská turistika. první. Praha: Grada, 2004, s. 10-11. ISBN 80-247-0696-2.

6) RYN, Zdzisław. Psychopathology in Mountaineering. 1988, s. 163-169.

Předběžná náplň práce

Tato diplomová práce se zabývá aspekty pohybu v horách při skialpinismu, vysokohorské turistice a horolezectví. Zejména tyto oblasti sportovních aktivit jsou spojeny s rizikem výskytu výškové nemoci. Práce hodnotí klíčové parametry, které přispívají ke vzniku výškové nemoci. Dalšími zkoumanými parametry jsou povětrnostní podmínky, vliv nadmořské výšky, fyzická příprava a fyziologické projevy jednotlivce. Cílem diplomové práce bylo na základě literatury a dotazníkové studie zjistit, která sportovní odvětví jsou nejvíce postižena výškovou nemocí a jaké jsou nejčastější projevy výskytu výškové nemoci.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on aspects of mountains activities as a ski touring, hiking and mountaineering. This field of sports are associated with the risk of altitude sickness. The thesis examines key parameters that contribute to the emergence of altitude sickness. The other examinees parameters are weather conditions, influence of high altitude, physical training and physiological manifestations of individual person. The aim of this thesis was find out which sports are the most affected by high altitude sickness. And what are the most common symptoms of altitude sickness. It was based on the literature study and questionnaire.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK