Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Fotografická parafráze klasického uměleckého díla
Název práce v češtině: Fotografická parafráze klasického uměleckého díla
Název v anglickém jazyce: Photographical pharaphrase of classic art work
Klíčová slova: fotografie, parafráze, umění, výtvarná výchova, obraz
Klíčová slova anglicky: photography, pharaphrase, art, art education, image
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.02.2013
Datum zadání: 27.02.2013
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: UK Pedf - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:03.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. ak. mal. Jiří Kornatovský
 
 
 
Konzultanti: prof. ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Ve své bakalářské práci zpracujte téma parafráze prostřednictví fotografického média, soustředící se na zpracování a autorské posuny vybraných uměleckých děl. V teoretické části bakalářské práce se zaměřte na parafráze vybraných uměleckých děl z dějin umění. V didaktické části práce aplikujte své poznatky z vlastní tvorby a také z teoretických poznatků studia odborné literatury. V této části vytvořte několik etud pro výuku na zvoleném typu školy na dané téma a částečně je také ověřte. Praktickou část řešte jako prostor pro uplatnění poznatků z dosavadní autorské práce s fotografickým médiem.
Seznam odborné literatury
AUMONT, J.; Obraz. 1. vyd. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-045-7.
BARTHES, R.; Světlá komora. Poznámky k fotografii. 2. upravené vyd. Praha: Agite/Fra, 2005.
ISBN 80-86603-28-8.
SONTAGOVÁ, S.; O fotografii. Praha: Paseka, 2003
CO JE FOTOGRAFIE. kol. autorů Praha: Videopress, 1989.
MRÁZKOVÁ, D.; Příběh fotografie. Praha: Mladá fronta, 1985.
Parafráze; Severočeská galerie výtvarného umění Litoměřice, 2005. ISBN 80-85090-63-5
COTTERELL, Arthur; Mytologie. Bratislava: Perfekt, 2006. ISBN 80-8046-333-6
ŠMÍD, J.:Výtvarná výchova v environmentálním vzdělávání - možnosti výtvarné výchovy v rámci environmentálního vzdělávání na ZŠ; příručka k projektu Alma Mater Studiorum; ISBN 978-80-7290-443-3; Vydala Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta v roce 2010. Publikace byla zpracována v rámci projektu Alma Mater Studiorum.
Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.04/02.0010, Vytiskla RETIDA, spol. s r. o., www.retida.cz.
Šmíd, J., Jančařík,A.: Struktura jako výtvarný a matematický princip formy, obsahu a znázornění, in Výtvarná výchova 2012/2, str. 20 - 24, ISSN 1210-3691
ŠMÍD, J.:„FOTOGRAFIE JAKO SVÉBYTNÝ NÁSTROJ VÝTVARNÉ VÝCHOVY V HISTORICKÝCH I AKTUÁLNÍCH POHLEDECH (SOUVISLOSTECH) NEJEN EDUKAČNÍCH TRENDŮ“,In MMXI. Výtvarná výchova v kontextu historických koncepcí předmětu, vydavatel Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, ISBN 978-80-7394-261-8
ŠMÍD, J.: Fotografie, biblická témata a parafráze uměleckých děl, In Výtvarná výchova 4/2006;


+ další odborná literatura v průběhu řešení práce
Předběžná náplň práce
systematické studium odborných pramenů, řešení výtvarné a pedagogické části práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK