Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role of surface defects in ceria-based catalysis
Název práce v češtině: Role povrchových defektů v katalýze na oxidech ceru
Název v anglickém jazyce: Role of surface defects in ceria-based catalysis
Klíčová slova: heterogenní katalýza, modelové systémy, katalýza jednotlivých atomů, ionty platiny, oxid ceru.
Klíčová slova anglicky: heterogeneous catalysis, model systems, single-atom catalysis, platinum ions, cerium oxide.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2013
Datum zadání: 27.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2014
Datum a čas obhajoby: 20.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2018
Oponenti: doc. Ing. Jan Čechal, Ph.D.
  Mgr. Martin Švec, Ph.D.
 
 
Konzultanti: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem navrhované práce je výzkum elektronové struktury a reaktivity modelových katalyzátorů založených na oxidech ceru. V rámci tohoto tématu se budou studovat ultratenké vrstvy kysličníku ceritého a jejich reakce s kovovou podložkou a adsorbovanými plyny metodou rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS = ESCA) a komplementarními technikami. Experimenty budou probíhat na kombinované aparatuře pro scanovací tunelovou mikroskopii (STM), difrakci pomalých elektronů (LEED), termodesorpční spektroskopii (TDS) a XPS.
Seznam odborné literatury
Časopisecká literatura bude upřesněna po konzultaci s vedoucím práce.
Předběžná náplň práce
Cílem navrhované práce je výzkum elektronové struktury a reaktivity modelových katalyzátorů založených na oxidech ceru. V rámci tohoto tématu se budou studovat ultratenké vrstvy kysličníku ceritého a jejich reakce s kovovou podložkou a adsorbovanými plyny metodou rentgenové fotoelektronové spektroskopie (XPS = ESCA) a komplementarními technikami. Experimenty budou probíhat na kombinované aparatuře pro scanovací tunelovou mikroskopii (STM), difrakci pomalých elektronů (LEED), termodesorpční spektroskopii (TDS) a XPS.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=281
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The suggested work is aimed at investigations of the electronic structure and reactivity of model catalysts based on cerium oxides. In frame of this topic interactions of ultra thin layers of ceria with metal support and adsorbed gases will be studied by means of X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS = ESCA) and complementary spectroscopic techniques. The experiments will take place on a combined apparatus for Scanning Tunnelling Microscopy (STM), Low Energy Electron Diffraction (LEED), Thermo Desorption Spectroscopy (TDS) and XPS.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/dis-abs.php?id=281
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK