Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Zruč nad Sázavou v letech 1945-1948. Vzpomínky, paměti, realita
Název práce v češtině: Zruč nad Sázavou v letech 1945-1948. Vzpomínky, paměti, realita
Název v anglickém jazyce: Zruč nad Sázavou during period 1945-1948. Memories, memorials, reality
Klíčová slova: Odboj, okupace, Zruč nad Sázavou, komunisté, volby, převrat, Baťa, znárodnění
Klíčová slova anglicky: Resistance, occupation, Zruč nad Sázavou, Communists, election, revolution, Bata, nationalization
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Alena Míšková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.02.2013
Datum zadání: 22.02.2013
Datum a čas obhajoby: 02.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tamara Nováková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená bakalářská práce „Zruč nad Sázavou v letech 1945-1948: vzpomínky, paměti, realita“ obsahuje popis všech důležitých událostí, které se v tomto městě odehrály v poválečném období.
Práce je rozdělena do šesti klíčových kapitol. První kapitola přibližuje čtenáři samotné město, jeho vznik a vývoj do období druhé světové války. Nejsou také opomenuty ani válečné události, jež velmi ovlivňovaly zdejší život. Druhá kapitola se zabývá místním květnovým povstáním a změnami, které tyto momenty přinesly. Následující tři zásadní kapitoly mapují rozvoj města po okupaci. Nechybí zde zmínka o místní komunistické straně, o poválečných volbách a o komunistickém převratu. Poslední kapitola je věnována firmě Baťa, která byla nejvíce zasažena poválečnými změnami. Součástí práce jsou také výpovědi pamětníků, kteří vzpomínají na dobové události.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This banchelor thesis „Zruč nad Sázavou during period 1945-1948: memories, memorials, reality“ contains a description of all the important events that occurred in the postwar period in this town.
The thesis is divided into six key chapters. The first chapter introduces to the reader the town and its genesis and development till the Second World War period. Also war acts are not omitted, which greatly influenced life in the small town. The second chapter deals with the local uprisings and changes that have brought these moments in May. The following three principal chapters descrie the development of the town after occupation. Local Communist Party, a post-war elections and the Communist takeover are mentioned as well. The last chapter is devoted to the company Bata, which was most affected by the post-war changes. In this thesis are also testimonies of witnesses who remember the events of that period.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK