Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kánon zelené literatury? Co, jak a proč čtou „pestří a zelení“.
Název práce v češtině: Kánon zelené literatury? Co, jak a proč čtou „pestří a zelení“.
Název v anglickém jazyce: A green canon? What, how and why „the colourful and the green“ read.
Klíčová slova: pestří a zelení, Hana Librová, kánon, zelená literatura, green writing, nature writing, ekologie, ekologická literární kritika (ekokritika), ekologická etika
Klíčová slova anglicky: the colourful and the green, Hana Librová, canon, green literature, green writing, nature writing, ecology, ecological literary criticism (ecocriticism), environmental ethics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.02.2013
Datum zadání: 20.02.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.02.2013
Datum a čas obhajoby: 16.09.2013 11:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Libuše Heczková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka ve své práci vyjde z předběžného dotazníkového šetření, které provedla na vzorku 140 „pestrých a zelených“ respondentů. Pojem pestří a zelení přejímá diplomantka od environmentální socioložky Hany Librové a obecně se jím myslí lidé, kteří žijí přírodě blízkým způsobem, ideálně na venkově, snaží se o skromnost a minimalizaci dopadů svého života na životní prostředí, aktivně se účastní ekologických aktivit (zelení), pokouší se o samozásobitelství, mají hluboký vztah k přírodě a hledají proto odpovídající alternativní, méně konzumní způsob života. Dotazníkové šetření mělo za cíl zjistit, zda tyto lidi v jejich způsobu života ovlivnily nějaké knihy, nebo jaké knihy artikulují jejich pohled na svět - se kterými knihami souzní. Opakující se tituly lze zařadit, nadneseně řečeno, do kánonu „zelené“ literatury, s kterým diplomová práce bude dále analyticky pracovat.
V souvislosti s otázkou, co čtou pestří a zelení, se diplomová práce zaměří na rozbor výsledků dotazníkového šetření, žánrovou různost kánonu a shodné či rozdílné znakové koncepty uvnitř kánonu.
Pokud jde o to, jak jsou knihy z kánonu čteny, bude se diplomantka zabývat čtenářstvím v rámci pestrozelené subkultury – jak se uživatelé ke knihám dostali, v kolika letech je četli, jak si je interpretují, při jakých příležitostech je využívají, nebo zda pro ně byly knihy impulsem k radikálnější změně v životě (např. přestěhování se z města na vesnici)? K zodpovězení těchto otázek poslouží též dodatečné strukturované rozhovory s respondenty, kteří se již účastnili dotazníkového šetření. Vzhledem k tomu, že se navzdory hypotézám v seznamu knih respondentů objevilo minimum děl z oblasti hlubinné ekologie, nature writing nebo ekokritiky, zato však významná část titulů patří k duchovnímu mainstreamu, bude kánon zkoumán i prizmatem popkultury, ve které jsou však příjemci nikoli prostými konzumenty, nýbrž aktivními uživateli – interprety.
Co se týče otázky proč čtou pestří a zelení to, co čtou, bude se diplomová práce věnovat iniciační či legitimizační síle knih z kánonu, jejich formativním potenciálem a tím, na co přesně měly tituly vliv. Diplomantka zde využije mj. odpovědí z dotazníku, kde se ptala, v čem byly pro respondenty jimi vybrané knihy důležité.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
Librová, Hana. Pestří a zelení: kapitoly o dobrovolné skromnosti. Brno: Veronica, 1994.
Fiske, John. Understanding popular culture. Repr. London: Routledge, 1992.
CERTEAU, Michel de. The Practice of Everyday Life. trans. Steven Rendall. , Berkeley: University of California Press, 1984.
Petrusek, Miloslav. Sociologie a literatura. Praha: Československý spisovatel, 1990.
ESCARPIT, Robert. Sociology of Literature. London: Frank Cass Publishers, 1971.
Hebdige, Dick. Subkultura a styl. Praha: Dauphin, 2012.
Šmejkalová, Jiřina. Kniha: (k teorii a praxi knižní kultury). Brno: Host, 2000.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK