Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Theory of spin-dependent transport in magnetic solids
Název práce v češtině: Teorie spinově závislého transportu v magnetických pevných látkách
Název v anglickém jazyce: Theory of spin-dependent transport in magnetic solids
Klíčová slova: ab initio, teplota, elektrický transport, magnetismus, spintronika
Klíčová slova anglicky: ab initio, temperature, electrical transport, magnetism, spintronics
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.09.2014
Datum zadání: 26.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.01.2015
Datum a čas obhajoby: 26.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2019
Oponenti: Ján Minár
  Ondřej Šipr
 
 
Konzultanti: RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Bude specifikováno ve studijním plánu doktoranda.
Seznam odborné literatury
A. Gonis: Theoretical Materials Science (Materials Research Society, Warrendale, PA, 2000).
E. Y. Tsymbal and I. Zutic: Handbook of Spin Transport and Magnetism (CRC Press, Boca Raton, FL, 2012).
I. Turek et al.: Electronic Structure of Disordered Alloys, Surfaces and Interfaces (Kluwer, Boston, 1997).
Předběžná náplň práce
Využití spinu elektronu k zápisu a uchování informace, využívající velmi tenkých magnetických vrstev, nanostruktur a multivrstev, vedlo v nedávné době ke vzniku nového oboru elektroniky, tzv. spintroniky. Její další rozvoj není myslitelný bez důkladného teoretického studia jak konkrétních materiálů (magnetické polovodiče, polokovové magnety, spinové polovodiče bez zakázaného pásu), tak i nových transportních vlastností a jevů (anomální a spinový Hallův jev, tunelovací anizotropní magnetorezistence, spinová difúze a tlumení, atd.). Náplní práce bude vývoj a aplikace moderních teoretických metod (relativistická teorie funkcionálu hustoty, rovnovážné a nerovnovážné Greenovy funkce) na vybrané systémy a jejich fyzikální vlastnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
A recently established new research field related to recording and storage of magnetic information – spintronics - employs electron spin in ultrathin magnetic films, nanostructures and multilayers. Future development of this field requires deep theoretical study of specific materials (magnetic semiconductors, halfmetallic magnets, spin gapless semiconductors) as well as of novel transport properties and phenomena (anomalous and spin Hall effect, tunnelling anisotropic magnetoresistance, spin diffusion and damping, etc.). The thesis will be focused on development and application of modern theoretical tools (relativistic density functional theory, equilibrium and non-equilibrium Green's functions) to selected systems and their physical properties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK