Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj infekce HIV / AIDS v ČR a optimalizace metod prevence na ZŠ
Název práce v češtině: Vývoj infekce HIV / AIDS v ČR a optimalizace metod prevence na ZŠ
Název v anglickém jazyce: Development of HIV / AIDS in the Czech Republic and optimization methods of prevention in primary schools
Klíčová slova: projekty podpory zdraví, prevence, HIV/AIDS, výchova ke zdraví
Klíčová slova anglicky: health promotion project, prevention, HIV/AIDS
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.02.2013
Datum zadání: 02.11.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:17.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice.
Navrhne a realizuje výzkumné šetření v terénu. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
Postup:
Teoretická část - vývoj infekce HIV/AIDS v ČR, preventivní aktivity v uplynulých 30 letech (literární rešerše)
Srovnávací studie - komparace současných a historických projektů prevence, zkušenosti ze školské praxe.
Výsledky - návrh optimalizace preventivních strategií na základních a středních školách
Seznam odborné literatury
Ročenka Národního programu HIV/AIDS v České republice. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008. 60 s. ISBN 978-80-7071-301-3
SVENSON, R. G. Doporučení Evropské unie pro peer výchovu v prevenci HIV/AIDS. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003. 48 s. ISBN 80-7071-220-1
ŠEJDA, J. Prevence, léčba a další aspekty nákazy HIV/AIDS. 1. vyd. Praha: Galén, 1993. 267 s. ISBN 80-85824-02-7
Česká společnost AIDS pomoc [online]. dostupné na www:< http://www.aids-pomoc.cz>
Národní program boje proti AIDS v České republice [online]. dostupné na www:< http://www.aids-hiv.cz>
Předběžná náplň práce
Tématem diplomové práce je vývoj infekce HIV/AIDS v ČR a optimalizace metod prevence na základních školách. Cílem práce bude zjistit vývoj prevence a zmapování preventivních aktivit za uplynulých 30let a dále komparace současných a historických projektů. Část práce bude věnována posouzení charakteru materiálů dnešních a minulých programů. Závěrem bude posouzení, zda existuje důvod pro změnu prevence v oblasti HIV.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK