Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nutriční chování a postoje žáků staršího školního věku k výživě z pohledu genderu
Název práce v češtině: Nutriční chování a postoje žáků staršího školního věku k výživě z pohledu genderu
Název v anglickém jazyce: Nutritional behaviour and attitudes of older school-age children towards nutrition from the point of view of gender
Klíčová slova: gender, výživa, starší školní věk, nutriční chování, výchova ke zdraví
Klíčová slova anglicky: gender, nutrition, older school age, nutritional behaviour, health education
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.02.2013
Datum zadání: 02.11.2014
Datum a čas obhajoby: 09.09.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vyhledá a rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Zpracuje analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice. Navrhne a realizuje empirické šetření, vypracuje popis výzkumné metodologie. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
Postup:
Teoretická část: vymezení základních pojmů, charakteristika žáků staršího školního věku z pohledu stravování, faktory ovlivňující stravovací zvyklosti a genderové rozdíly
Praktická část: problematika výživy ve výuce, dotazníkové šetření – vztah žáků k výživě z pohledu genderu, vyhodnocení, závěry pro pedagogickou praxi
Seznam odborné literatury
1.FOŘT, P. Moderní výživa pro děti. 2. vyd. Praha : Metramedia, 2000. 229 s. ISBN 80-238-5498-4.
2.FRAŇKOVÁ, S., PAŘÍZKOVÁ, J. a MALICHOVÁ, E. Jídlo v životě dítěte a adolescenta: teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2013. 302 s. ISBN 978-80-246-2247-7
3.HAVLÍK, R., HALÁSZOVÁ, V. a PROKOP, J. Kapitoly ze sociologie výchovy. Praha : Pedagogická fakulta UK, 1996. 110 s. ISBN 80-86039-10-2.
4.JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita: Vývoj a úskalí. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 288 s. ISBN 978-80-247-2284-9.
5.KARSTEN, H. Ženy – muži : Gendrové role, jejich původ a vývoj. 1. vyd. Praha : Portál, 2006. 184 s. ISBN 80-7367-145-X.
6.MAŘÍKOVÁ, H. a kol. Proměny současné české rodiny. 1. vyd. Praha : SLON, 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.
7.NEVORAL, J. a kol. Výživa v dětském věku. 1. vyd. Jinočany : H&H, 2003. 434 s. ISBN 80-86-022-93-5.
8.OAKLEYOVÁ, A. Pohlaví, gender a společnost. 1. vyd. Praha : Portál, 2000. 176 s. ISBN 80-7178-403-6.
9.PIŤHA, J. a kol. Zdravá výživa pro každý den. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 143 s. ISBN 978-80-247-2488-1.
10.SMETÁČKOVÁ, I. Gender ve škole : Příručka pro budoucí i současné učitelky a učitele. 1. vyd. Praha : Otevřená společnost, 2006. 67 s. ISBN 80-903331-5-X.
11.VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie : dětství, dospělost, stáří. Praha : Portál, 2000. 522 s. ISBN 80-7178-308-0.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je identifikovat specifika znalostí o výživě a případné odlišnosti v nutričním chování u chlapců a u dívek staršího školního věku. Teoretická část diplomové práce vymezuje základní pojmy, charakterizuje žáky staršího školního věku z pohledu stravování. Pojednává o faktorech, které ovlivňují stravovací návyky a uvádí genderové odlišnosti. Praktická část se zaměřuje na zjištění vztahu žáků staršího školního věku k výživě a zkoumá specifika v nutričním chování vzhledem k pohlaví. Součástí je dotazníkové šetření zkoumající zájem o výživu, postoje, informovanost a nutriční chování vybrané skupiny žáků staršího školního věku z pohledu genderu. Na základě výsledků dotazníkového šetření je vypracován návrh výukového programu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the thesis is to identify the specifics of knowledge about nutrition and possible differences in the nutrition behaviour among boys and girls in older school-age children. The theoretical part of the thesis defines basic fundamentals, characterizes older school-age children from the perspective of eat. Discusses the factors that influence eating habits and introduces gender differences. The practical part focuses on finding relations of older school-age children to nutrition and examines the specifics of nutritional behavior due to gender. The questionnaire is one of the part and examines interest in nutrition, attitudes, know-how and nutritional behaviour of a select group of older school-age children from the perspective of gender. Based on survey results is developed a draft of the teaching program.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK