Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sportovní šerm a jeho kořeny v historii
Název práce v češtině: Sportovní šerm a jeho kořeny v historii
Název v anglickém jazyce: Competetive Fencing and its Origin
Klíčová slova: Klíčová slova: Šerm, chladné zbraně, sportovní šerm, Olympijské hry, moderní pětiboj
Klíčová slova anglicky: Key words: Fencing, cold weapons, competitive fencing, Olympics games, modern pentathlon
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.02.2013
Datum zadání: 10.04.2014
Datum a čas obhajoby: 27.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: M.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Ivan Přibyl
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Stanovit předmět, problém a cíle práce
2.Vyhledat a podrobit kritice dostupnou literaturu a prameny
3.Vytvořit osnovu kvalifikační práce
4.Pravidelně předkládat a konzultovat vznikající práci
5.Kompletní rukopis předložit vedoucímu práce nejpozději jeden měsíc před termínem odevzdání
Seznam odborné literatury
1. MICHÁLEK, T.: Teorie tréninku sportovního šermu [rukopis / Tomáš Michálek. Milovice, 2005
2. PAGE, J.: Boj. Praha: Egmont ČR, 2000
3. PLCH, P.: Historický šerm. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981
4. ŠEDIVÝ, P.: Základní výcvik v šermu kordem [rukopis] / Petr Šedivý .Praha, 2004
5. ŠINDELÁŘ, V.: Šermíři, rváči, duelanti : encyklopedie evropského šermu. Praha : Ivo Železný, [1994]
6. TROHAŘ, R.: Základy šermu pro trenéry začátečníků i samouky. Praha : Olympia, 1973
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce „Sportovní šerm a jeho kořeny v historii“ se zabývá vazbami sportovního u a renesančního šermu. Ukazuje, kteří lidé se šermem se zabývali a pro které skupiny lidí bylo v době renesance nutností se naučit šermovat. Zmiňuje většinu evropských šermířských směrů, jejich mistry a jejich školy šeru. Klade si otázku, zda má sportovní šerm své kořeny v pouličních soubojích a zda z nich sportovní šerm čerpá. Zkoumá i období, kdy šerm už nebyl důležitou složkou každodenního života lidí, jak se dochoval do dnešní doby a z jakých kořenů čerpá šerm dnes. Bude vysvětlen jeho přerod ve sportovní disciplínu. Popisuje historii sportovního šermu a jeho uplatnění dnes ve sportu a jako olympijské disciplíny. Dále porovnává shody a rozdíly renesančního a sportovního šermu.Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis “Competitive Fencing and its Origin” is concerned with the connection between competitive fencing and Renaissance fencing. It shows which people were engaged in this sport in the past and for which sort of people it was necessary to learn fencing in the Renaissance. The thesis covers most European schools of fencing, their masters and methods. It also tackles the question whether competitive fencing has its origin in street duels and whether these street duels are the source of modern fencing. It studies the period in which fencing was no longer an important part of everyday life, the way this sport survived till the present and what the source of modern fencing is. The process of transformation of fencing into competitive fencing is also explained in the thesis. The thesis describes the history of fencing and its place among sports and Olympic sports. Moreover, the similarities and differences between Renaissance and competitive fencing are compared.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK