Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Veřejný ochránce lidských práv v Ruské federaci
Název práce v češtině: Veřejný ochránce lidských práv v Ruské federaci
Název v anglickém jazyce: Human Rights Commissioner of the Russian Federation (Ombudsman)
Klíčová slova: Ombudsman, veřejný ochránce lidských práv, Federální ústavní zákon O veřejném ochránci lidských práv, lidská práva, svobody, Ruská federace, mocenské struktury státu, lidsko-právní organizace
Klíčová slova anglicky: Ombudsman, The Human Rights Commissioner, Federal Constitutional Act on the Human Rights Commissioner, Human Rights, Freedoms, the Russian Federation, Russian Establishment, Human Rights Organizations
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: JUDr. Stanislav Sádovský, M.Sc., LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 17.02.2013
Datum zadání: 17.02.2013
Datum a čas obhajoby: 19.05.2014 00:00
Místo konání obhajoby: knihovna katedry OVF - R 207 e
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
 
 
 
Zásady pro vypracování
Veřejný ochránce lidských práv je pro právní řády zemí, které na konci 20. století prošly výraznými změnami sociálně-politického uspořádání, novou institucí a každá práce, která napomáhá pochopení postavení této instituce ve společenském systému a která zprostředkovává způsob jejího fungování, je nutně přínosná. Z uvedeného je tedy evidentní, že jako hlavní cíl by měla práce postihnout pomocí deskripce a analýzy instituci veřejného ochránce lidských práv v Ruské federaci, vymezit její právní úpravu, specifikovat praktickou činnost a vztah mezi ombudsmanem, nevládními organizacemi a mocenskými strukturami státu. Jeví se jako přirozené - bude-li k tomu v práci dán prostor, což s ohledem na omezený předepsaný rozsah práce není jisté - postihnout i jisté komparativní analýzy ve vztahu k identickým institucím mimo Ruskou federaci.
Zpracovatelka by při psaní práce neměla opomíjet také skutečnost, že každá závěrečná (absolventská) práce by rovněž měla naplňovat nějaký smysl - v daném případě se tak nabízí jako hlavní smysl práce především "zmapování" olasti, která doposud stála poněkud stranou vědeckého bádání (deskriptivní ambice nevyjímaje). Avšak smysluplnost práce může rovněž tkvět v možnosti jejího využití v rámci občanského společenskovědního základu, příp. ruských reálií.
Seznam odborné literatury
Primární
- Federal´nyj konstitucionnyj zákon „Ob upolnomočennom po pravam čelověka v Rossijskoj Federacii <http://constitution.garant.ru/act/right/10200006/>.
- Ombudsman RF – statistiky <http://ombudsmanrf.ru/>
- Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. Praha : Výzkumný ústav pedagogický.

- Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
- Všeobecná deklarace lidských práv

Sekundární
- BLAHOŽ, J. – BALAŠ, V. – KLÍMA, K. Srovnávací ústavní právo. Praha : CODEX Bohemia, 1998.
- Člověk v tísni <http://www.clovekvtisni.cz/index2.php?parent=&sid=&id=360&idArt=918>
- Europen Hunan Rights Advocacy Centre Bjulleteň. Moskva : Memorial, 2008.
- FLEGL, V. Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 1997.
- GERLOCH, A. Teorie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2000.
- GLUŠKOVA, S. I. Prava čelověka v Rossii. Moskva : Prava čelověka, 2004.
- KNAPP, V. Teorie práva, Praha : C. H. Beck, 1995.
- PAVLÍČEK, V. K úvahám o zřízení ombudsmana: Role ombudsmana v právních
systémech různých zemí. In: Proč ombudsman v České republice? Sborník příspěvků z mezinárodního semináře „Ombudsman v České republice“. Praha: Český helsinský výbor – Československá nadace Charty 77, 1993.
- PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. I. Díl. Obecná státověda. Praha: Linde, 1998.
- PRŮCHA, P. Veřejný ochránce práv a systém kontroly veřejné správy. In: Postavenía role ombudsmana v demokratické společnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002.
- Rossijskij bjulleteň po pravam čelověka. Moskva : Institut prav čelověka, 2010.
- SLÁDEČEK, V. Ombudsman a jeho role při ochraně práv. In: Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002.
- ŠIŠKOVÁ, Naděžda. Základy ruského práva a ruské právnické terminologie. Praha : LINDE, 2006. ISBN 80-7201-604-0.
- SLÁDEČEK, V. Teoretické problémy působnosti ombudsmana, jeho působení ve vztahu k jiným orgánům a institucím. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference na téma Působení ombudsmana v demokratické společnosti konané dne 5. června 2003.
- SLÁDEČEK, Vladimír. Nové ombudsmanské instituce v postkomunistických státech. Správní právo, 1995, č. 4, s. 193 – 207.
- ŠÍMÍČEK, Vojtěch. Důvody ústavního zakotvení Veřejného ochránce práv. In: Postavení a role ombudsmana v demokratické společnosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2002.
- ŠMIDT, V. Graždanskij kontrol: kak obespečiť razvitie iniciativy. Moskva : Demos, 2008.
- ŠABATOVÁ, A. Ombudsman a lidská práva. 1. Vydání. Brno: Doplněk, 2008.
- ŠVANKMAJER, M. Dějiny Ruska. Praha : Lidové noviny, 2004.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK