Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza transformace Italské komunistické strany vzhledem k její organizační přeměně
Název práce v češtině: Analýza transformace Italské komunistické strany vzhledem k její organizační přeměně
Název v anglickém jazyce: Analysis of the transformation of the Italian Communist Party considering its organization change
Klíčová slova: Itálie, PCI, transformace, vnitrostranické proudy, stranická organizace, profesionálně-volební strana
Klíčová slova anglicky: Italy, PCI, transformation, intraparty opinion currents, party organization, professional-electoral party
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.02.2013
Datum zadání: 14.02.2013
Datum a čas obhajoby: 28.03.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.02.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.03.2013
Oponenti: prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BELLUCCI, Paolo, MARAFFI, Marco, SEGATTI, Paolo, Pci, Pds, Ds. La trasformazione dell’identità politica della sinistra di governo, Roma: Donzelli, 2000.
FOUSKAS, Vassilis, Italy, Europe, the Left; the Transformation of Italian Communism and the European Imperative, Aldershot: Ashgate, 1998.
GUALTIERI, Roberto, Il Pci nell´Italia repubblicana 1948-1991, Roma: Carocci, 1999.
ISHIYAMA, John, Communist Successor Parties in post-communist politics, Huntington: Nova Science, 1999.
KERTZER, David, The Italian Communist Party and the Fall of Communism, New Haven: Yale University Press, 1996.
KITSCHELT, Herbert, MANSFELDOVÁ, Zdeňka, MARKOWSKI, Radoslav, Post-Communist Party Systems, Competition, Representation and Inter-Party Cooperation, Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
KROUWEL, André, Otto Kirchheimer and the Catch-all Party, West European Politics, no. 2, vol. 26, April 2003, pp. 23-40.
PANEBIANCO, Angelo. Modelli di partito: organizzazione e potere nei partiti politici, Bologna: Il Mulino, 1989.
POMBENI, Paolo, La ragione e la passione. Le forme della politica nell’Europa contemporanea. Bologna: Il Mulino, 2010.
SARTORI, Giovanni, Correnti, frazionismo e fazioni nei partiti politici italiani, Bologna: Il Mulino, 1973.
STRMISKA, Maxmilián, Transformace italských (post)komunistů: od Italské komunistické strany k Demokratické straně levice a Levicovým demokratům. In: Rudí a růžoví. Transformace komunistických stran, Ed: Hloušek, V., Kopeček, L., Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, pp. 40-64.
VALENTINI, Chiara. Il nome e la cosa: Viaggio nel PCI che cambia, Milano: Feltrinelli, 1990.
Předběžná náplň práce
Hlavní výzkumnou otázkou je stanovení míry přeměny PCI ze strany masové na stranu profesionálně volební pomocí jasně stanovených transformačních kritérií. Ta budou aplikována pomocí Panebiancovy teorie organizace politických stran, jejíž modifikovaná verze vytvořená žadatelem je hlavní teoretickou oporou práce. Zahrnuta bude rovněž analýza ostatních transformačních teorií (Bosco, Ishiyama…), zároveň však bude nastíněno jako nejvhodnější užití právě Panebiancova schématu. Cílem práce však není polemizovat s dnes používaným Katz-Mairovým fázováním vývoje stran, naopak se z něj bude vycházet při popisu vývoje právě teorie politických stran
Analýza Panebiancova modelu pak bude navázáním na předešlý autorův výzkum vnitrostranických názorových proudů a bude vyslovena hypotéza, že to byla existence právě těchto silných proudů, která ztížila strukturální přeměnu Italské komunistické strany. To bude dokázáno na analýze vývoje strany v jejím post-transformačním období v první polovině 90. let. Z toho důvodu bude rovněž zkoumané období zahrnovat i léta po proběhnutí vlastního procesu přeměny.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK