Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna Literárních novin pod vedením Petra Bílka v letech 2010-2012
Název práce v češtině: Proměna Literárních novin pod vedením Petra Bílka v letech 2010-2012
Název v anglickém jazyce: Czech weelky ,,Literární noviny" under the lead of Petr Bílek in years 2010-2012
Klíčová slova: Literární noviny, kulturní časopisy, literární časopisy, Petr Bílek, Miroslav Pavel, Litmedia, kulturní politika.
Klíčová slova anglicky: Literární noviny, Culture magazines, Literary magazines, Petr Bílek, Miroslav Pavel, Litmedia, Politics of culture.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 07.02.2013
Datum a čas obhajoby: 01.02.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2016
Oponenti: PhDr. Anna Batistová
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
KONČELÍK, Jakub, Pavel VEČEŘA a Petr ORSÁG. Dějiny českých médií 20. století. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 310 s., XXXII s. obr. příl. ISBN 978-80-7367-698-8.
Kniha přibližuje klíčové změny, které se udály nejen v mediálním odvětví v průběhu 20. století. Věnuje se všem druhům médiím, tedy nejen tisku, ale také televizi, rozhlasu a internetu a zasahuje události do historického kontextu.

BEDNAŘÍK, Petr, Jan JIRÁK a Barbara KÖPPLOVÁ. Dějiny českých médií: od počátku do současnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 439 s. ISBN 978-80-247-3028-8.
Učebnice přibližuje vývoj médií v Česku, od počátku až po současnost. Zachycuje nejen významná data, ale doplňuje také historický kontext nejen český, ale celosvětový, doplněny jsou krátké medailony významných osobností.

KÖPPLOVÁ, Barbara. Dějiny českých médií v datech: rozhlas, televize, mediální právo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003, 461 s. ISBN 80-246-0632-1.
Publikace přibližuje vývoj médií ve třech oddílech věnovaných samostatně rozhlasu, televizi a vývoji mediálního práva.

JUNGMANN, Milan. Literárky - můj osud: kritické návraty ke kultuře padesátých a šedesátých let s aktuálními reflexemi. 1. vyd. Brno: Atlantis, 1999, 407 s. ISBN 80-7108-182-5.
Milan Jungmann, český literární kritik, rekapituluje vývoj Literárních novin v padesátých a šedesátých letech. Prostřednictvím svých komentářů přibližuje nejenom vývoj periodika, ale také společnosti, kultury a politiky v tehdejší době.

JANOUŠEK, Pavel. Přehledné dějiny české literatury 1945–1989. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012, 487 s. ISBN 978-80-200-2057-4.
Kniha rekapituluje dějiny české literatury od roku 1945. Zahrnuje významného mezníky naší literatury a poskytuje podstatný historický kontext. Představu o vymezených obdobích pomáhají dotvořit ukázky z vybraných literárních děl.

DOKOUPIL, Blahoslav, Petr HRUŠKA, Michal PŘIBÁŇ, Richard SVOBODA, Tomáš KUBÍČEK a Miroslav ZELINSKÝ. Slovník českých literárních časopisů, periodických literárních sborníků a almanachů 1945-2000. Brno: Host, 2002, XVI, 334 s. ISBN 80-7294-041-4.
Publikace mapuje periodika a tituly zaměřující se na českou literární scénu. Věnuje se období od roku 1945 až do roku 2000.

SCHULZ, Winfried. Analýza obsahu mediálních sdělení. 3., nezměn. vyd. Praha: Karolinum, 2011, 149 s. ISBN 978-80-246-1980-4.
Kniha je důležitou publikací k pochopení zkoumání médií. Přibližuje metodiku kvantitativního výzkumu mediálních obsahů a aplikuje jí na konkrétní příklad.

STRAUSS, Anselm L a Juliet M CORBIN. Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. 1. vyd. Boskovice: Albert, 1999, 196 s. ISBN 80-85834-60-x.
Publikace nabízí teoretický základ pro pochopení problematiky realizace kvalitativního výzkumu. Seznamuje čtenáře s jeho metodami a postupy a současně přibližuje, kdy je vhodné jej zvolit a jaké jsou jednotlivé kroky v jeho procesu.

Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je popsat, jakým způsobem se Literární noviny proměnily pod vedením Petra Bílka v letech 2010 až 2012, zpočátku v pozici editora, od června 2010 pak šéfredaktora. Pro pochopení problematiky vlastnictví bude věnována pozornost také roku 2009, kdy se vlastníkem titulu stal Miroslav Pavel, současný majitel. Práce se bude dále soustředit na postižení komplexního obrazu Literárních novin ve sledovaném období. Všímat si tedy bude nejenom jejich obsahových změn (například odlišná redakční politika, jiné tematické zaměření, přílohy), ale i zázemí periodika, jakým je vlastnická struktura či proměna redakce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this diploma thesis will be the description of a periodical Literární noviny under the lead of Petr Bílek in years 2010-2012. To better understand consequences of change in ownership, work will briefly focus on year 2009. In this year became new owner Miroslav Pavel who publishes Literární noviny until now. Work will further concentrate on a complex description of Literární noviny. It will mention not only changes in a content of the periodical (as is editorial policies, different topics, new supplements), but also background of the periodical – ownerships structure and transformation of its editorial board.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK