Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postoje učitelů primární školy k výchově ke správným stravovacím návykům
Název práce v češtině: Postoje učitelů primární školy k výchově ke správným stravovacím návykům
Název v anglickém jazyce: Attitudes of primary school teachers regarding the education of proper eating habits
Klíčová slova: Výchova ke zdraví, zdravý životní styl, správné stravovací návyky, základní škola, učitelé, žáci
Klíčová slova anglicky: Health and fitness education, healthy lifestyle, proper eating habits, primary school, teachers, pupils
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 24.03.2015
Datum a čas obhajoby: 12.01.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Miroslava Kovaříková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem bakalářské práce bude zjistit, jaké názory a postoje k problematice výchovy ke správné výživě ve školách mají pedagogové působící na 1. stupni základních škol.
Studentka rozpracuje relevantní odbornou literaturu a další informační zdroje. Předloží analýzu a komparaci různých přístupů ke zkoumané problematice. Připraví a realizuje empirické šetření, vypracuje popis výzkumné metodologie. Provede analýzu dat a jejich interpretaci, v diskusi propojí výsledky šetření s teoretickými poznatky.
Seznam odborné literatury
FIALOVÁ, J. Stravovací návyky dětí a školní prostředí. 1. vyd. Praha : Barrister & Principal, 2012. 140 s. ISBN 978-80-87474-55-6.
FRÜHAUF, P. a kol. Fyziologie a patologie dětské výživy. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2003. 62 s. ISBN 80-246-0069-2.
KRCH, F.D. a kol. Poruchy příjmu potravy. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2005. 255 s. ISBN 80-247-0840-X.
MARÁDOVÁ, E. Poruchy příjmu potravy. 1. vyd. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s., 2007. 32 s. ISBN 978-80-86991-09-2.
PAŘÍZKOVÁ, J., LISÁ, L., aj. Obezita v dětství a dospívání, terapie a prevence. 1. vyd. Praha : Galén, 2007. 239 s. ISBN 978-80-7262-466-9.
FRAŇKOVÁ, S., ODEHNAL, J. a PAŘÍZKOVÁ, J. Výživa a vývoj osobnosti dítěte. 1. vyd. Praha : HZ Editio, 2000. 198 s. ISBN 80-86009-32-7.
MARÁDOVÁ, E., STŘEDA, L. a ZIMA, T. Vybrané kapitoly o zdraví. 1. vyd. Praha : UK PedF, 2010. 111 s. ISBN 978-80-7290-480-8.
MUŽÍK, V. Výživa a pohyb jako součást výchovy ke zdraví na základní škole. Brno : Paido, 2007. 150 s. ISBN 978-80-7315-156-0.
NEVORAL, J. a kol. Výživa v dětském věku. 1. vyd. Praha : Nakladatelství H&H, 2003. 420 s. ISBN 80-86-022-93-5.
HAVLÍNOVÁ, M., aj. Program podpory zdraví ve škole. 2. vyd. Praha : Portál, 2006. 311 s. ISBN 80-7367-059-3.
MARÁDOVÁ, E. Rodinná výchova - zdravý životní styl I. 2. vyd. Praha : Fortuna, 2003. 143 s. ISBN 80-7168-712-X.
MARÁDOVÁ, E. Rodinná výchova - zdravý životní styl II. 1. vyd. Praha : Fortuna, 2000. 118 s. ISBN 80-7168-643-3.

Dostupné na World Wide Web: http://www.obesitas.cz/?pg=obezitologicka_pracoviste#pediatr_ambulance
Dostupné na World Wide Web: http://www.mojedite.cz/
Dostupné na World Wide Web: http://www.poradna-pro-vyzivu.cz/poradna-zdrave-vyzivy/
Dostupné na World Wide Web: www.vyzivadeti.cz
Dostupné na World Wide Web: http://www.rodina.cz/clanek1832.htm
Dostupné na Word Wide Web: http://www.jidelny.cz/show.aspx?id=627
Předběžná náplň práce
Téma bakalářské práce se věnuje problematice podpory zdraví. Konkrétně zkoumá postoje pedagogů primárních škol k výchově ke zdravému životnímu stylu a správným stravovacím návykům žáků mladšího školního věku. Zkoumá jejich zájem z pohledu vlastní osoby, zda se sami snaží řídit zásadami zdravého životního stylu, či nikoliv a zda to má nějaký vliv na jejich výchovné působení na žáky. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá vývojem nutričního chování a faktory, které na něj a na stravovací zvyklosti mají vliv. Jsou zde popsány nutriční hodnoty potravy a výživová doporučení s ohledem pro správný růst a vývoj dítěte, význam pohybové aktivity, problémy výživy v dětském věku a vliv alternativní výživy na dětský organismus. Součástí je navíc vymezení strategie základního vzdělávání v oblasti podpory zdraví se zaměřením na žáky prvního stupně základní školy.
V praktické části byly stanoveny čtyři výzkumné otázky, s jejichž pomocí je zmapován zájem učitelů vybraných škol o zdravý životní styl z pohledu jejich vlastní osoby, vůči jejich škole, zda se angažují v propagaci zdravého životního stylu a především vůči svým žákům, zda se je snaží vést a vychovávat k dodržování zásad zdravého životního stylu a správným stravovacím návykům.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The focus of this bachelor's thesis is on the issue of health promotion. The thesis research deals with the attitudes of teachers regarding the education of proper eating habits for pupils in lower grade levels at primary schools. The thesis explores educator’s personal attitudes toward health and fitness, and whether or not these attitudes have an effect on the overall education of their pupils. The thesis has two sections: theory and research. The theory section describes the development of nutritional behavior and various factors which may influence those behaviors. There are also recommendations for proper nutritional balance over the stages of child development and the value of physical activity. In addition to this, problems regarding nutrition during childhood and the impact of alternative nutrition on children´s bodies are addressed. This section also defines a strategy for basic education in the field of health promotion with a focus on pupils in primary school.
In the research section, four questions were posed via a questionnaire in an attempt to map teachers of selected schools interest in a healthy lifestyle for themselves and their students. The intention of the thesis is to find out whether or not educators personally engage in promoting healthy lifestyles for their students by taking an active role in health and fitness education at their schools, as well as in leading by example in regard to maintaining a healthy lifestyle and proper eating habits for themselves.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK