Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spin doctoring na příkladu kauzy Radar
Název práce v češtině: Spin doctoring na příkladu kauzy Radar
Název v anglickém jazyce: Spin doctoring prezented on case Radar
Klíčová slova: spin - spin doctoring – manipulace – politická komunikace – public relations – propaganda – žurnalistická praxe – demokracie – kauza Radar
Klíčová slova anglicky: spin – spin doctoring – manipulation – political communication – public relations – propaganda – journalism – democracy – case Radar
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Trampota, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 07.02.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: Mgr. Roman Hájek
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Tématem této práce je spin doctoring. Spin doctoring je zde chápán jako jednostranně orientovaná manipulativní forma komunikace s cílem ovlivnit mínění nebo postoje veřejnosti. Práce se zabývá historickým konceptem a současnými definicemi spinu. Na základě odborné literatury text zkoumá fenomén spin doctoringu v souvislosti s politickou komunikací, public relations, propagandou, korporátním spinem a žurnalistickou praxí. Důkladně jsou zpracovány konkrétní techniky a metody spinu, které jsou doplněny o významné kauzy spojované se spin doctoringem. Rozebrané příklady z praxe jsou z anglo-amerických zemí. Oblasti zájmů politické komunikace, vztah politiky a médií a jejich dopad na demokratické uspořádání společnosti je rozebrán perspektivou pluralistických pesimistů a neoliberálních optimistů. Zohledněno je i postavení žurnalistů v kontextu jejich kooperace se spin doctory. Výzkumná část této práce je věnovaná spin doctoringu v kauze Radar. Cílem výzkumu je zjistit, zda byly použity manipulativní techniky k získání souhlasu a podpory veřejnosti ke stavbě radarové základny na území České republiky. Pro výzkum byly zvoleny dvě metody. Kvantitativní obsahová analýza zkoumá rámování tématu, užívání persvazivních verbálních prostředků a celkové vyznění kauzy tří sledovaných deníků (MF Dnes, Lidové noviny, Právo). Kvalitativní metoda polostrukturovaných rozhovorů zkoumá, zda byly v kauze Radar použity techniky spin doctoringu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main focus of this thesis is the topic of spin doctoring. We understand the term of spin doctoring as a one-sided manipulative form of communication whose aim is to influence public opinion and attitudes. The thesis deals with both historic concepts and present day definitions of spin. Based on academic work, this text examines the phenomenon of spin doctoring in relation to political communication, public relations, propaganda, corporate spin and journalistic professions. We elaborate particular techniques and methods of spin on the background of important cases related to spin doctoring. These specific cases refer to anglo-american countries. The field of interest of political communication, the relation of politics and media and their impact on democratic order of society is examined from the perspective of pluralistic pessimists and neo-liberal optimists. The position of journalists in the context of their cooperation with the spin doctors is also taken into account. The research part of this work deals with the spin doctoring in the case of “Radar”. The aim of the research is to find out whether or not manipulative techniques were employed in order to gain consent and support of the public in the case of building an American radar base in the Czech territory. Quantitative research methods were chosen. The quantitative content analysis examines the framing of the topic, the use of persuasive verbal tools and the overall image and meaning in three daily newspapers (MF Dnes, Lidové noviny, Právo). The qualitative method of semi-structured interviews examines whether spin doctoring techniques were used in the case of “Radar”.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK