Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné třídě primární školy
Název práce v češtině: Integrace dítěte s Aspergerovým syndromem v běžné třídě primární školy
Název v anglickém jazyce: Integration of a child with Asperger syndrom in primary school
Klíčová slova: Aspergerův syndrom, dětský autismus, poruchy autistického spektra, charakteristické projevy, diagnostika, screeningové a diagnostické nástroje, vzdělávání, integrace
Klíčová slova anglicky: the Asperger syndrome, the child’s autism, the autistical spektra disorders, the common characteristics, the diagnostic, the screening and diagnostic tools, the education, the integration
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tereza Krčmářová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.02.2013
Datum zadání: 07.02.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Stará, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem teoretické části diplomové práce je zdůvodnit současný trend k inklusivnímu vzdělávání a popsat jeho úsklalí a problémy na příkladu integrace dětí s AS do běžných tříd primární školy. V praktické části pak konfrontovat názory a zkušenosti 3 stran- odborníků, pedagogů a rodičů a využít vlastní pedgogické zkušenosti diplomantky s výchovou a vzdělávání žáka s AS syndromem.
Výzkumné metody: rozhovor, dotazník, kazuistika
Seznam odborné literatury
Thorová, Kateřina. Poruchy autistického spektra, Praha, Portal, 2012, ISBN 978-80-262-0215-8

Attwood, Tony. Aspergerův syndrom, Porucha sociálních vztahů a komunikace, Praha, Portal, 2005, ISBN 80-7178-979-8

Gillberg, Ch., TheoPeeters. Autismus – zdravotní a výchovné aspekty, Praha, Portal, 2008, ISBN 978-80-7367-498-4

HÁJKOVÁ, Vanda a Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání: [teorie a praxe]. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 217 s. ISBN 978-80-247-3070-7.

KOCVELDOVÁ, Eva. Integrace žáků s Aspergerovým syndromem v běžné základní škole. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2010. 45 s., [2] s. příl. Vedoucí práce Iva Strnadová.

BOYD, Brenda. Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem: 200 nápadů, rad a strategií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011, 125 s. ISBN 978-80-7367-834-0.

BETTS, Stacey W, Dion E BETTS a Lisa N GERBER-ECKARD. Asperger syndrome in the inclusive classroom: advice and strategies for teachers. London: Jessica Kingsley Publishers, 2007, 158 p.
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený obraz problematiky vzdělávání a
integrace dětí s Asp. syndromem v běžných školách. Předat vlastní zkušenosti, které jsem
získala při práci s těmito dětmi. Zmapovat názory učitelů s integrováním žáků a toto vše
doplnit názorem odborníka. Práce bude rozdělena na dvě základní části - teoretickou a
empirickou. V teoretické budu popisovat problematiku a vycházet ze současného trendu k
integraci. Empirická část bude složena z rozhovoru s odborníkem, pak dotazníku pro
učitele primárních škol a kazuistiky chlapce, se kterým jsem pracovala. Použitými
metodami v praktické části je hlavně rozhovor a dotazník.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to provide a comprehensive data of schooling issues and
integration of children with the Asperger syndrome in the public schools. I would like to
bring out my own experience while working with these children. I have mapped the
teachers‘ opinion of the pupils‘ integration and I have ensembled this data with an expert’s
opinion, too. My thesis is divided into two basic parts: the theoretical and empirical part. I
am going to describe the issues thereof and I am going to result from the curent movement
of the integration. The empirical part consists of first, the interview with an expert, second,
the public schools teachers‘ questionnaire and lastly, the casuistry of a boy I have worked
with.The used methods in the practical part are mainly the interview and the questionnaire.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK