Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání romských žáků
Název práce v češtině: Význam asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání romských žáků
Název v anglickém jazyce: Importance of Teacher Assistant in the Inclusive Education of Romani Pupils
Klíčová slova: Rodina, škola, asistent, učitel, spolupráce asistenta a učitele, spolupráce rodičů a školy, inkluze
Klíčová slova anglicky: Family, school, teacher assistant, cooperation of assistants and teachers, cooperation of school and parents, inclusion
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.02.2013
Datum zadání: 05.02.2013
Datum a čas obhajoby: 04.09.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování rešerše na zadané téma, studium a analýza odborné literatury a dalších pramenů, realizace výzkumného šetření,analýza dat a vyhodnocení výzkumného šetření, závěry
Seznam odborné literatury
BALABÁNOVÁ. H, BAŽANTOVÁ. H. Studium pro asistenty pedagoga. Praha: Národní
institut pro další vzdělávání, 2008

DROTÁROVÁ, H. Asistent pedagoga-stav ČR 2006. Praha: Institut pedag.-psych.poradenství
ČR 2006

HÁJKOVÁ, V. STRNADOVÁ, I. Inkluzivní vzdělávání: Teorie a praxe. Praha :Grada 2010

CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha: Grada 2007

KVĚTOŇOVÁ, L. PROUZOVÁ,R. Speciální pedagog v podmínkách inkluzivního
vzdělávání. Praha UK PedF. 2010

SLOWÍK, J. Speciální pedagog. Praha : Grada 2007

ŠOTOLOVÁ, E. Vzdělávání Romů. Praha: Karolinum 2011


Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku působení asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání.
Cíl práce: Analýza opodstatnění pozice asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání romských žáků


Teoretická část:
Cíl: Mapování a analýza současné legislativy, analýza odborné literatury k řešení dané
problematiky
Teoretická části se práce zabývá problematikou práce asistenta pedagoga romského žáka v rovině legislativní (se zřetelem ke skutečnosti, současná legislativa tento problém reflektuje nedostatečně). Hlavní část práce bude věnována reflexi této problematiky v současné pedagogické praxi.

Empirická část:
Cíl: Mapování požadavků a očekávání pedagogů, rodičů, žáků na asistenta pedago-
ga a jejich vzájemná spolupráce
Výzkum bude prováděn prostřednictvím rozhovorů se žáky, rodiči a dotazníkovým šetřením
s učiteli.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My Diploma Thesis concentrates on the role of a teacher assistant in inclusive education.

Theoretical Part:
Objective: Survey and analysis of the current legislation, and analysis of professional
literature available and helpful to solve the given issues.


The theoretical part deals with the given issues on the legislative level (with regard to reality - the current legislation shows insufficient interest in these issues). The main part pays attention to implementation of the issues in practice.

Empirical Part:
Objective: Survey of demands and expectations of teachers and other pedagogical workers,
parents and pupils regarding the teacher´s assistant and their mutual cooperation.
Objective: Survey of demands and expectations of teachers and other pedagogical workers,
parents and pupils regarding the teacher´s assistant and their mutual cooperation.
The research will be carried out through interviews with pupils and parents, and by
means of questionnaires completed by teachers. 
Univerzita Karlova | Informační systém UK