Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Speciálně pedagogická intervence u dětí s vývojovou dysfázií v mateřské škole
Název práce v češtině: Speciálně pedagogická intervence u dětí s vývojovou dysfázií v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Special Educational Intervention in Children with Specific Language Impairment in the Kindergarten
Klíčová slova: Specificky narušený vývoj řeči - vývojová dysfázie, narušená komunikační schopnost, vývoj řeči, psychomotorický vývoj, hrubá motorika, jemná motorika, grafomotorika, motorika mluvidel - oromotorika, mateřská škola speciální, školní logoped, klinický logoped
Klíčová slova anglicky: Specific language impairment (SLI) – developmental language disorder, communication disorder, speech development, psychomotor development, gross motor skills, fine motor skills, graphomotor skills, oral motor skills, kindergarten for children with special needs, school speech therapist, clinical speech therapist
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2013
Datum zadání: 04.02.2013
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na problematiku specificky narušeného vývoje řeči u dětí předškolního věku. Sleduje a hodnotí vývoj jejich komunikačních a motorických schopností během docházky do mateřské školy.
Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů týkajících se komunikace a narušené komunikační schopnosti s důrazem na problematiku specificky narušeného vývoje řeči. Popsán je také psychomotorický a komunikační vývoj dítěte od narození po nástup do školy a jeho návaznost na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Ten se zaměřuje na komunikativní kompetence a specifika dítěte s narušenou komunikační schopností.
Cílem praktické části bylo sledování čtyř dětí se specificky narušeným vývojem řeči během jejich docházky do mateřské školy speciální. Byl sledován řečový a psychomotorický vývoj těchto dětí v návaznosti na speciálně pedagogickou intervenci. Součástí práce je také vyhodnocení rozhovoru s rodiči sledovaných dětí. Výzkum byl prováděn kvalitativní metodou a jako výsledek práce byly vypracovány kazuistiky sledovaných dětí. Na závěr byly vyhodnoceny cíle práce a zodpovězeny položené výzkumné otázky, které shrnuly výsledky šetření.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This Masters thesis focuses on issues of Specific Language Impairment – SLI of children of pre-school age. It monitors and evaluates development of their communication and motor skills during their time in kindergarten.
The theoretical part focuses on defining basic terms which relate to communication and communication disorder with the emphasis on SLI. The psychomotor and communicational development of child from birth to entering school is described too. Also how this all affected creating the Framework Educational Programme for preschool education.
The aim of the empirical part was to observe four children with SLI during their attendance at a pre-school for children with specific needs. Speech and psychomotor development of these children and its changes in connection to their teachers' intervention was observed. Part of the research included interviews with children´s parents and those are also evaluated. The survey was done by the qualitative method. We get four case histories. At the end was evaluated the aims of the survey and answered questions asked and summarized the results of my investigation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK