Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Enseignement bilingue franco-tchèque dans les écoles en République tchèque
Název práce v jazyce práce (francouzština): Enseignement bilingue franco-tchèque dans les écoles en République tchèque
Název práce v češtině: Francouzsko- česká bilingvní výuka ve školách v České republice
Název v anglickém jazyce: French-czech bilingual education in schools in Czech Republic
Klíčová slova: biligvismus, bilingvní výuka, bilingvní programy, česko-francouzská výuka, evropská sekce, bilingvní sekce
Klíčová slova anglicky: bilingualism, bilingual education, bilinguals programs, Franco-Czech education, European section, bilingual section
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2013
Datum zadání: 01.02.2013
Datum a čas obhajoby: 15.01.2015 10:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R125, 125, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:05.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 15.01.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce pojednává o bilingvní výuce. Cílem práce je představit formy a programy česko-francouzské bilingvní výuky v České republice a zjistit, na jakých školách jsou zavedeny. Práce má popsat organizaci bilingvní výuky v těchto školách a zanalyzovat její realizaci v praxi.
Diplomová práce má teoretickou a praktickou část. Praktická část je založena na výzkumu ve dvou školách s bilingvním česko-francouzkým programem. Teoretická část představuje aspekty bilingvní výuky, o které se výzkum ve školách opírá a které jsou v těchto zařízeních zkoumány. Tato část definuje bilingvismus a bilingvní výuku, přestavuje typy bilingvních programů a různé aspekty dvojjazyčné výuky. Zaměřuje se na kompetence učitelů, didaktické aspekty, komunikaci ve třídě a na přínosy a limity tohoto typu výuky. Práce dále popisuje česko-francouzské programy v České republice a uvádí, v jakých školách jsou realizovány.
Praktická část představuje případové studie dvou škol se zavedeným česko-francouzským bilingvním programem. Studie jsou založeny na výsledcích výzkumu realizovaného na školách formou rozhovorů s koordinátory programu a učiteli a formou pozorování výuky.
Každá studie popisuje organizaci a realizaci tohoto programu. Zabývá se řízením programu, organizací výuky a analyzuje pozorované hodiny. Analýza hodin se zaměřuje zejména na cíle výuky, metod, komunikaci a na další aspekty uvedené v teoretické části. Případové studie na závěr uvádějí, jaké teoretické poznatky se v praxi potvrdily.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the bilingual education. The aim is to present forms and programs of Franco-Czech bilingual education in schools in the Czech Republic. The thesis describes the organization of bilingual education in these schools and analyzes its implementation in practice.
The diploma thesis consists of the theoretical and the practical part. The practical one is based on a research in two schools with bilingual Franco-Czech program. The theoretical part presents some aspects and phenomena of bilingualism and bilingual education on which the research in schools is based and which are explored in these educational facilities. This part defines bilingualism and bilingual education, presents types of bilingual programs and various aspects of bilingual education. It focuses on the competence of teachers, didactic aspects, communication in the classroom and on the advantages and limitations of this type of education. The work further describes Franco-Czech programs in the Czech Republic and shows in which schools these programs are applied.
The practical part presents the case studies of two schools with imposed Franco-Czech bilingual program. The studies are based not only on the results of research realized at schools through interviews with program coordinators and teachers, but also on the observation of the ways of teaching. Each study describes the organization and implementation of this program. It deals with program management, organization of education and it analyzes the observed lessons. The analysis of the lessons focuses on the learning objectives, methods, communication and other aspects mentioned in the theoretical part. At the end, the case studies show which theoretical assumptions were confirmed in practice.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK