Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Náměty pro vyučování basketbalu v tělesné výchově na 2. stupni základních škol
Název práce v češtině: Náměty pro vyučování basketbalu v tělesné výchově na 2. stupni základních škol
Název v anglickém jazyce: Ideas for teaching basketball in physical education at secondary schools
Klíčová slova: Hra, sportovní hra, basketbal, didaktický proces
Klíčová slova anglicky: Game, sport game, basketball, didactic process
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2013
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2015 13:00
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2015
Oponenti: Mgr. Tomáš Kočíb
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod - stručné seznámení se záměrem práce a výběrem tématu
Metodologie práce - cíle práce, metody, teoretická východiska pro zpracování práce
Výsledková část - literární rešerše
Diskuse a závěr

Hlavní metodou práce je literární rešerše, a to se snahou určit současné tendence v didaktice sportovních her, konkrétně v didaktice basketbalu. V tomto směru, domníváme se, nelze odloučit jednu sportovní hru od ostatních, protože zmíněná tendence zjevně má (bude mít) obecnější povahu.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou teorie a didaktiky basketbalu v zaměřenosti na tělesnou výchovu na 2. stupni základních škol. Záměrem práce je poukázat na tendence, které prostřednictvím odborných materiálů ale i zkušeností ovlivňovaly a ovlivňují didaktiku basketbalu. Práce má povahu teoretického elaborátu. Hlavní metodou je literární rešerše a komparace odborných poznatků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work deals with theory and teaching of basketball at secondary schools (5th to 9th grade). The aim of the work is to show what tendencies have influenced the way basketball is being taught.
The work is theoretical. The chief method is the research of literature and comparing various scientific findings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK