Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Dětská psychiatrická léčebna v proměnách času
Název práce v češtině: Dětská psychiatrická léčebna v proměnách času
Název v anglickém jazyce: Children's Psychiatric Hospital Opařany in transformation of times
Klíčová slova: Dětská psychiatrická léčebna Opařany Duševní porucha Historie oboru speciální pedagogika Mentální retardace Psychopedie Terapie
Klíčová slova anglicky: Children's Psychiatric Hospital Opařany The history of special education Mental disorder Mental retardation Psychopaedia Therapy
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2013
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 25.05.2015 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:09.04.2015
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2015
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje zpracování historie Dětské psychiatrické léčebny, která byla založena v jihočeských Opařanech v roce 1887, jako pobočka Pražského ústavu pro choromyslné. Pro hlubší pochopení tématu se práce více věnuje významu a docenění vybraných osobností, které se věnovali osobám s mentálním postižením a psychickými poruchami. V úvodních částech se práce zaměřuje na představení oboru psychopedie a jednotlivým vybraným pojmům, které kvalifikovaně komentuje pomocí příslušných slovníků. Dále se věnuje biografii vybraných představitelů oboru, kteří se zasloužili o rozvoj paradigmatu psychopedické péče. Zvláště je probírána současná nabídka opařanské léčebny a její možnosti, přičemž je zdůrazněna komprehenzivní složka – zvláště s důrazem na vybrané terapeutické metody ve speciální pedagogice – arteterapie, muzikoterapie, ergoterapie.
Práce se snaží o komplexní pohled na historii opařanského ústavu a s tím spojených témat v oblasti psychopedické péče.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is devoted to the history of Children's Psychiatric Hospital, which was founded in the South Bohemian Opařany in 1887 as a branch of the Prague Institute for the Mentally Ill.
For a deeper understanding of the topic, the thesis focuses more on the importance and appreciation of selected personalities who dedicated themselves to people with learning disabilities and psychiatric conditions. In the introductory part, the thesis focuses on the presentation of the field of psychopaedia and the individual selected concepts / definitions that are competently explained using appropriate terminology. It also contains the biography of selected representatives of the field who have contributed to the development of the paradigm of the psychopaedic care. The current specialisation of Opařany hospital and its therapeutic possibilities are particularly discussed, with particular emphasis on the comprehensive component and selected therapeutic methods in special education - art therapy, music therapy, occupational therapy.The work seeks to provide a comprehensive account of the history of the Opařany Institute and of the related topics in the field of the psychopaedic care.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK