Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autoevaluace na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR
Název práce v češtině: Autoevaluace na 2. stupni základních škol a na středních školách v ČR
Název v anglickém jazyce: Autoevaluation on the second grade of the primary school and at the secondary school.
Klíčová slova: evaluace, pedagogická evaluace, hodnocení, evaluační nástroje, etapy diagnostického procesu, diagnostické kompetence učitele
Klíčová slova anglicky: evaluation, pedagocical evaluation,assessment, evaluation tools,phases of the diagnostic process, diagnostic expertise of the teacher and evaluative tools
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2013
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 17.06.2013 10:00
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1)Vypracování ideového projektu – vymezení cíle práce (metodou SMART), vymezení přínosu
2)Zpracování literatury, shromažďování materiálů
3)Samotné zpracování a napsání práce
4)Korektura textu
5)Anglický koncept

Předběžná náplň práce
Práce si klade za cíl popsat nástroje, které je možno využít při autoevaluaci školy v různých oblastech, a to především ve vzdělávací (postoje k předmětu, motivace, zjištění znalostí a dovedností) a výchovné oblasti (klima, smyslové vnímání, vztahy ve třídě). Autoevaluace může probíhat pomocí vnitřně nastavených měřítek, nebo do autoevaluace můžeme zapojit i nezávislé vnější zdroje (státní maturita, NIQES, SCIO, Kalibro).
I když jsou v současnosti evaluační nástroje v literatuře popsány, většina publikací je řeší spíše v kombinaci s procesem evaluace, který je velmi podrobně zmapován, a čtenářům jsou předestírány přesné kroky, které je nutno provést, aby proces autoevaluace splnil své poslání (jsou zde popsány procedurální kroky). Při této příležitosti jsou také zmíněny základní evaluační nástroje, ale tyto zde plní spíše roli ilustrativní. V literatuře je možno zaregistrovat i opačný přístup, velmi podrobně jsou popsány různé evaluační nástroje, ale není vždy zřetelné, k jakým evaluačním procesům je přiřadit. Ve své práci chci tuto mezeru vyplnit. Vybrané diagnostické nástroje jsou podrobně rozebrány (včetně seznámení čtenářů s možnostmi analýzy získaných dat a použití informací pro školní praxi).
V teoretické části se podrobněji zabývám vysvětlením pojmů evaluace (autoevaluace), vymezením základních právních pojmů vážících se k pojmu evaluace a hodnocení, pedagogickou evaluací, etapami diagnostického procesu, diagnostickými kompetencemi učitele a evaluačními nástroji.
Teoretická část je doplněna výzkumem, který mapuje názory vedení školy na možnosti použití určitých vybraných evaluačních nástrojů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to describe tools which can be used in the autoevaluation of the school in various areas, mainly in the educational (the attitude to a subject, motivation, testing knowledge and skills), and the pedagogical area (the climate, sense perception and relationships in the class). The autoevaluation can be carried out by internal measures or it is also possible to make use of external sources (the State Graduation Exam, NIQES, SCIO, Kalibro).
Although nowadays evaluative tools are described in the specialized literature, most publications deal with them rather in connection with the evaluation, which is surveyed in detail, and readers are presented with clear steps that must be taken so that the evaluation is successful (procedural steps are described there). Basic evaluative tools are mentioned but they only play an illustrative role. An opposite trend also occurs in the specialized literature. Evaluative tools are described in great detail but it is not always clear to which evaluation processes they belong. This thesis intends to fill this gap. The chosen tools of diagnostics are further analyzed thoroughly (including informing the readers about the possibilities of analysis of the data gained and the use of this information in the school praxis).
In the theoretical part the term evaluation (autoevaluation) is dealt with in detail. Apart from that, the thesis outlines the basic legal terms related to the evaluation and assessment. It also describes pedagogical evaluation, the phases of the diagnostic process, diagnostic expertise of the teacher and evaluative tools.
The theoretical part is supplemented with research which surveys views of the management of the school on using selected evaluative tools.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK