Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Vliv částečné prohibice na provoz restauračních zařízení z pohledu zaměstnanců: kvalitativní šetření
Název práce v češtině: Vliv částečné prohibice na provoz restauračních zařízení z pohledu zaměstnanců: kvalitativní šetření
Název v anglickém jazyce: Effect of partial prohibition on restaurants from the perspective of employees: a qualitative investigation
Klíčová slova: alkohol, metanol, prohibice, restaurace, konzumace
Klíčová slova anglicky: alcohol, methanol, prohibition, restaurant, consumption
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.01.2013
Datum zadání: 31.01.2013
Datum a čas obhajoby: 23.01.2014 00:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2, učebna 2.01
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Ing. Vendula Běláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska: Téma je stále velmi aktuální. Tato kauza způsobila 38 úmrtí, což jistě ještě není konečné číslo, způsobila také mnoho zdravotních problémů s trvalými následky a uškodila nejen lidem, které postihla, ale také jejich blízkým, rodinám, které díky tomuto problému přišli o své nejdražší. Doteď si nemůže být nikdo jistý tím, co pije. Z hlediska kriminologie bylo obviněných mnoho lidí, někteří byli propuštěni pro nedostatek obvinění, policie stále pátrá a snaží se přijít na startovný začátek této často probírané kauzy. Když se vrátíme k prohibici, tedy úplnému zákazu a zamezení prodeje tvrdého alkoholu na území celé České republiky na dobu neurčitou, bylo něco, co u nás ještě nebylo. Po vyhlášení této prohibice Ministerstvem zdravotnictví se dostavovali reakce různého druhu. Někdo s tím absolutně nesouhlasil, někdo si nepřipouštěl, že by se to mohlo stát zrovna jemu, někdo se bál a přijal to s naprostým klidem. Avšak ten, kdo prohibicí trpěl nejvíce, byli právě restaurace, obchody, hotely, různé druhy občerstvení a samozřejmě lihovarníci, kteří mohli přijít o několik stovek milionů korun. A právě jak na prohibici reagovali provozní restauračních zařízení a barů je předmětem výzkumu. Co se změnilo během prohibice, změnil se i postoj a chování zákazníků? Jak to pak bylo po skončení prohibice? Myslím, že je zde spousta zajímavostí, kterých se během tohoto výzkumu dá dopátrat. Nejen proto mi přijde toto téma velmi zajímavé.
Cíl: Zjistit, jak se projevila prohibice na postojích zaměstnanců (provozních aj.) a na chování konzumentů.
Design: Bude se jednat o kvalitativní výzkum, výzkum bude realizován formou rozhovorů. Explorační metoda (rozhovor a dotazování). Metoda expertních odhadů (změna chování). Triangulace.
Výzkumné otázky/hypotézy: Změnilo se chování provozních po probihici? (např. změna distributorů?). Změnil se postoj konzumentů k alkoholu? Změnil se postoj konzumentů k zařízení, ve kterém pijí? Snížila se důvěra?
Soubor: Do výzkumu bude zařazeno několik hospod, či restauračních zařízení, barů, kde respondenti, tedy provozní těchto zařízení budou odpovídat na předem formulovaný dotazník formou rozhovoru, který bude nahráván na diktafon. Případně při nedostačujících či podezřelých informací bude použita metoda triangulace, kdy se bude na jednu věc doptávat u více zdrojů. Nominační technika: Zařízení budou vybrána na základě možností a dostupností. Bude vybráno 30 zařízení, čili 30 rozhovorů. V kraji Vysočina bude vybráno cca 15 zařízení, vybrána jsou na základě velikosti. Z těchto 15 zařízení bude osloveno 8 zařízení na vesnici (domněnka nedodržování prohibice?) a 7 zařízení na větším městě. Několik rozhovorů cca 5 – 10 dle možností a dostupnosti) by mělo být realizováno na Moravě, z důvodu největší úmrtnosti na metanol. Zbytek z celkového počtu stanovených zařízení, čili 5 – 10 bude realizováno v Praze. Z toho několik bude ve větších klubech, několik bude v restauracích a barech.
Etika: Výzkum je anonymní a dobrovolný. Účastník výzkumu může kdykoliv bez udání důvodu ze studie vystoupit a požádat o zničení záznamu. Veškeré případně sdělené identifikační údaje jako jména osob nebo názvy míst nebudou písemně zaznamenána, nahrávka bude bezprostředně po anonymizovaném přepisu zničena. Data budou využita pouze pro akademické účely a nedostanou se do ruky nikomu mimo realizační tým výzkumu.
Metody tvorby dat: Rozhovor, pozorování. Rozhovor (interview) představuje zprostředkovaný a interaktivní proces získávání dat. Výhodou je flexibilita, nevýhodou nejednoznačnost či mnohovýznamnost slov. Je prováděn s určitým cílem a účelem. U tohoto výzkumu bude použita metoda polostrukturovaného rozhovoru, kdy respondent nebude limitován daným tématem či otázkami, ale otázky budou kladené tak, aby respondent mohl vytvářet vlastní odpovědi. Metoda pozorování bude použita okrajově, případně pro doplnění odpovědí.
Metody analýzy dat: Převedení dat z audiozáznamu a vytvoření záznamu do excelové tabulky. Tedy přepis netextové povahy dat do textové. Data, která se získají a převedou do textové podoby budou propojována, možnost komentářů a vyvození závěrů.
Předpokládané výsledky: Prohibice se na provozování restauračních zařízení a barů projevila/neprojevila. Provozní těchto zařízení jsou opatrnější při objednávání zboží od distributorů, avšak stále potřebují udržovat zařízení v provozu, aby nedocházelo k finančním újmám. Ve velkých městech byla prohibice brána vážně. Na vesnicích v místních hospodách se pilo i před prohibici (Účel provozních – udržet malé zařízení v činnosti, účel u zákazníků – pít nadále, jak bylo zvykem). Lidé nejsou opatrní, po skončení prohibice se pije alkohol jako před ní. Shrnutí práce by mohlo být použito do nějakého článku. Výsledky šetření by mohly být zajímavé.
Rizika a problémy: Odmítnutí mé osoby respondenty, neochota spolupracovat, předčasné ukončení spolupráce. Budou výpovědi respondentů pravdivé? Bude možno výpovědi zaznamenávat na diktafon?
Seznam odborné literatury
Alkohol a játra, Ehrmann J., Grada publishing
Psychologie reklamy, Vysekalová, J., Grada publishing a.s.
Dějiny USA, Heideking J., Grada publishing
Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Miovský M.
Časopis Adiktologie
Předběžná náplň práce
Práce měla za úkol zjistit, jak se projevila prohibice na postojích a chování zaměstnanců a na chování konzumentů v restauračních zařízeních a barech. Teoretická část byla zaměřena na hlavní látky alkohol a methanol, dále pak související témata methanolové kauzy a s ní související fakta v kriminologii. Další z kapitol byla zaměřena na samotnou prohibici v ČR. Výzkum byl prováděn formou kvalitativní metody sběru dat, která byla formulovaná do podoby rozhovorů, které byly určeny podle předlohy v dotazníku. Tento výzkum byl anonymní, respondenti byli informování o etických pravidlech a o možnosti odstoupení z výzkumného souboru. Dále byly použity metody expertních odhadů na průzkum změny chování a metoda triangulace. Do výzkumu bylo zařazeno 30 restauračních zařízení či barů vybráno nominační technikou.
Výsledky se vyhodnocovaly na základě převedení dat z audiozáznamu do předem připravené excelové tabulky, kam bylo možno vkládat i jiné postřehy během rozhovoru.
Teoretická část: a) Alkohol – podání ucelených informací o alkoholu, od zmínky o historii po současnost, užívání alkoholu, škodlivé pití, závislost na alkoholu, alkohol v reklamě b) Metanol – chemické složení, obecné informace o metanolu, historie metanolu, nebezpečí metanolu, jeho působení na lidský organismus c) Metanol v ČR a počátky metanolové kauzy (jak to vše začalo, co se dělo, hrozba, prohibice, úmrtí, oslepnutí) d) Kriminologie – spojení s metanolovou kauzou, prohledání dostupných zdrojů a informací – následné podání uceleného přehledu e) Prohibice – v ČR, historie, probibice v jiných státech. Předběžná literatura:
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with how the prohibition reflected in the attitudes and behavior of employees and the behavior of consumers in restaurants and bars. The theoretical part is focused on the main substances alcohol and methanol, next on the related topics methanol cases and related facts in criminology. Another chapter is aimed at the prohibition in the country. The research was carried out through qualitative methods of data collection, which was formulated in the form of interviews, which were designed according to the draft of the questionnaire. This research was anonymous, respondents were informed of the ethical rules and the possibility of withdrawing from the research file. Next were used methods expert estimates for research changes in behavior and the method of triangulation. In the research was included 30 restaurants and bars selected nomination technique. Results are evaluated on the basis of data transferred from the audio recording into Excel spreadsheets, where it was possible to insert other observations during the interview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK