Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Smluvní nabývání vlastnického práva k nemovitostem
Název práce v češtině: Smluvní nabývání vlastnického práva k nemovitostem
Název v anglickém jazyce: Contractual Acquisition of Real Estate Ownership
Klíčová slova: Vlastnické právo, věc, nemovitost, smlouva, kupní smlouva, darovací smlouva, konstitutivní rozhodnutí
Klíčová slova anglicky: Ownership, thing, real estate, realty, contract, agreement, purchase agreement, gift agreement, constitutive decision
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: JUDr. MUDr. Alexandr Thöndel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2013
Datum zadání: 30.01.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.01.2014
Datum a čas obhajoby: 14.01.2014 12:00
Místo konání obhajoby: v m.č.406
Datum odevzdání elektronické podoby:10.11.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:27.11.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.01.2014
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V rámci základních práv a svobod v České republice je garantováno i právo každého na vlastnictví majetku.K provedení, ale i k ochraně tohoto základního práva je ovšem třeba prováděcí legislativy, která stanoví, které věci mohou být majetkem a jakým způsobem k nim lze vlastnictví právně konstituovat. Úprava soukromého práva si v České republice prošla značným historickým vývojem.
České království bylo historicky součástí Rakouska a později Rakousko-Uherska a z tohoto důvodu se zde aplikovaly rakouské předpisy, které zůstaly v platnosti i poté, co Rakousko-Uhersko zaniklo a vznikla samostatná Československá republika. Právní úprava obsažená v Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), tedy v rakouském občanském zákoníku z roku 1811, byla zvětšiny vystavěna na římskoprávních kořenech, což lze doložit např. ustanoveními o věcech v právním smyslu a jejich rozdělení nebo o vlastnictví věcí a způsobech jeho konstituce. Na území bývalého Českého království se ABGB používal až do roku 1950, kdy byl nahrazen novým občanským zákoníkem.
Občanský zákoník z roku 1950 byl výsledkem dvouletého procesu rekodifikace, jehož cílem bylo vytvořit nová pravidla poplatná novému systému založenému na ideálu socialismu, tedy mj. opustit římskoprávní zásady. Došlo tak například k opuštění zásady superficies solo cedit, díky čemuž se ze staveb staly (nemovité) věci v právním smyslu a jako takové se mohly stát objektem vlastnictví. Rovněž charakter vlastnikého práva prošel značnou proměnou, když se začalo rozlišovat mezi jeho různými typy s různou právní ochranou. A právě těmito změnami, ale i mnohým dalším, se zabývám v předkládané práci detailněji. Právní úprava občanského zákoníku z roku 1950 se příliš nezměnila občanským zákoníkem z roku 1964, který se uplatňuje podnes – samozřejmě s několika novelizacemi odrážejícími ideály nového politického systému po roce 1989.
V roce 2012 byl – po více než desetiletém procesu rekodifikačních prací – přijat nový občanský zákoník. Tento do soukromého práva přináší mnoho změn, když se vrací zpět k římskoprávním kořenům. V předkládané práci se tedy pokouším podat vhled do právní problematiky nemovitostí – ať jiz z pohledu minulosti, současnosti či budoucnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Charter of Fundamental Rights and Basic Freedoms of the Czech Republic guarantees each person a right to own property. However, to protect this fundamental right, a secondary legislation must state which things can be refered to as property and which ways to create the ownership are legally relevant. Civil law of the nowaday Czech Republic has gone through a significant history.
As to a part of the Austrian Empire, the later Austro-Hungarian Empire, the austrian legislation had been applied in the lands of former Kingdom of Bohemia and here it remained in force even after the fall of Austro-Hungarian Empire, when a new country, the Czechoslovakia, was formed. The regulation contained in the Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), in other words the austrian Civil Code of 1811, was built mostly on Roman law basis. Such an influence can be exhibited e.g. on the provisions about things in legal sense and their divisions or about the ownership of things and means of its creation. In the lands of former Kingdom of Bohemia, the ABGB stayed in use until 1950, when it was succeeded by a new Civil Code.
The Civil Code of 1950 was a result of only two year long process of recodification, that should create new rules for a new system based on the idea of socialism, leaving the Roman law principles behind. For example, newly the principle superficies solo cedit was abandoned as buildings became – in legal sense – an individual things distinct from lands and therefore they could constitute an object of Real Estate ownership. Also, the character of ownership had undergone essential changes as its construction distinguished among various types of ownership with different levels of their protection. About these changes and many others, I write in my thesis in more details. The regulation of the Civil Code of 1950 was not much changed by the later Civil Code of 1964, which is in force until today – of course with some changes reflecting new political system after 1989.
In 2012, after more then ten years long recodification process, a brand new Civil Code was adopted. The Code brings many changes to the Civil law, while it returns to many of the Roman law principles. In my thesis, I try to give an insight to the past, recent and future regulation of ownership of realties.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK