Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení vlivu využití území na stupeň přírodnosti krajiny
Název práce v češtině: Hodnocení vlivu využití území na stupeň přírodnosti krajiny
Název v anglickém jazyce: Assesment of land use influence on landscape naturalness
Klíčová slova: Průměrná druhová početnost (MSA) – využití území – biodiverzita
Klíčová slova anglicky: Mean species abundance (MSA) – land use – biodiversity
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dušan Romportl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.01.2013
Datum zadání: 05.02.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2013
Oponenti: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
Rešerše problematiky hodnocení přírodnosti, resp. antropogenní transformace krajiny s využitím indikátorů kvality prostředí (např. Mean Species Abundance, Red List Index, Biodiversity Intactness Index atd.) Modifikace indikátoru MSA pro použití v podmínkách ČR Analýza míry přírodnosti, resp. antropogenní transformace krajiny na základě indikátoru MSA (Mean Species Abundance)Porovnání jednotlivých přístupů hodnocení vlivu člověka na krajinu z hlediska uchování biodiverzity

Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Rešerše dostupné literatury zabývající se danou problematikou. Zpracování vstupních dat využití krajiny (CORINE Land Cover, VMB NATURA 2000, ZABAGED), infrastruktuře a míře fragmentace prostředí (ZABAGED, databáze ŘSD) pro území ČR v prostředí GIS. Výpočet indikátoru MSA přizpůsobeného pro podmínky ČR Porovnání výstupů s odlišnými přístupy hodnocení stupně přírodnosti, resp. antropogenní přeměny krajiny
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK