Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Formy budování lokální identity u novousedlíků obce Dolín
Název práce v češtině: Formy budování lokální identity u novousedlíků obce Dolín
Název v anglickém jazyce: Forms of Building New Settlers’ Local Identity in the Village of Dolín
Klíčová slova: identita, vyjednávání a budování lokální identity, sociální a sousedské vztahy, fyzické prostředí a občanská participace u novousedlíků, společenská, kulturní a hospodářská podoba venkova.
Klíčová slova anglicky: identity, negotiating and forming of local identity, social and neighbourly relations, physical environment and community involvement in newcomers, social, cultural and economic structure of the village.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.01.2013
Datum zadání: 14.03.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.03.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:31.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Základní literatura:
BRYMAN, A. (2008): Social Research Methods. Oxford University Press.
HAUKANES, H. (2004): Velká dramata-obyčejné životy. Praha: Nakladatelství Slon.
KANDERT, J. (2004): Každodenní život vesničanů středního Slovenska v 60.až 80. letech 20.stol. Praha: Nakladatelství Karolinum.
VÁLKA, M.(2011): Sociokulturní proměny vesnice, Moravský venkov na prahu třetího tisíciletí, Brno: Masarykova universita.
BERGER, P, LUCKMANN, T. (1999): Sociální konstrukce reality, Pojednání o sociologickém vědění. Brno.
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce je interpretovat, jak novousedlíci v obci X konstruují svoji lokální identitu. Popíšu proto minulost života v této obci (nová výstavba v obci od 50. let dodnes, zásadní proměny v místě) a zachytím současnou podobu obce. Na tomto základě se pak pokusím identifikovat, jak se novousedlíci začleňují do společenství obce (resp. zda a do jakých společenství se zapojují), a co utváří či proměňuje jejich vztah k místu (pokud si tedy nějaký utvářejí). Práce bude zpracovaná prostř. kvalitativní strategie výzkumu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK