Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvíjení metakognitivních strategií žáka I. stupně v prostředí pedagogiky Montessori
Název práce v češtině: Rozvíjení metakognitivních strategií žáka I. stupně v prostředí pedagogiky Montessori
Název v anglickém jazyce: Development of metacognitive strategies for primary school pupils in the Montessori environment
Klíčová slova: Montessori pedagogika, metakognitivní strategie, seberozvoj, učení, sebepojetí, učitel v roli facilitátora, sebehodnocení
Klíčová slova anglicky: Montessori pedagogy, metacognitive strategy, self-development, learning, self-concept, teacher in the role of a facilitator, self-evaluation
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2013
Datum zadání: 28.01.2013
Datum a čas obhajoby: 21.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2014
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracování rešerše na zadané téma, studium a analýza odborné literatury a dalších pramenů, realizace výzkumného šetření,analýza dat a vyhodnocení výzkumného šetření, závěry
Seznam odborné literatury
1. HENDL, J.: Kvalitativní výzkum. Praha: Portál 2005.
2. KOPŘIVA, P., NOVÁČKOVÁ, J., NEVOLOVÁ, D,. KOPŘIVOVÁ, D.: Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála 2008.
3. KYRIACOU, CH.: Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál 2004.
4. MONTESSORI, M.: Absorbující mysl. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů 2003.
5. MONTESSORI, M.: Objevování dítěte. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů 2002.
6. MONTESSORI, M.: Tajuplné dětství. Praha: Nakladatelství světových pedagogických směrů 1998.
7. PELIKÁN, J.: Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum 2004.
8. PRŮCHA, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha: Portál 2001.
9. RÝDL, K.: Metoda Montessori pro naše dítě. Pardubice: Univerzita Pardubice 2007.
10. SPILKOVÁ, V.: Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál 2005.
11. VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing 2007.

webové stránky www.metakognice.cz:
1. KRYKORKOVÁ, H., CHVÁL, M.: Pedagigicko psychologická diagnostika a očekávané proměny jejího pojetí.
2. KRYKORKOVÁ, H.: Psychodidaktická aplikace metakognitivní teorie.
3. KRYKORKOVÁ, H., CHVÁL, M.: Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání.
4. KRYKORKOVÁ, H.: Reflektivita – impulsivita u dětí a možnost metakognitivního nácviku.

Předběžná náplň práce
Ve své diplomové práci se budu zabývat otázkou vlivu Montessori pedagogiky na utváření metakognitivních strategií žáků na 1. stupni. Budu se snažit zkoumat, zda Montessori pedagogika pomáhá žákům utvářet metakognitivní strategie.
Diplomová práce bude mít část teoretickou a praktickou. V teoretické části se budu nejdříve stručně zabývat principy Montessori pedagogiky a následně se pokusím popsat, co konkrétně termín „metakoginitivní strategie“ vyjadřuje a zda uvedené základní principy mohou napomáhat rozvoji těchto strategií.
V praktické části se pokusím odhalit konkrétní metody, které vybraní učitelé k rozvoji metakognitivních strategií žáků využívají. Předpokládám, že použiji metodu dotazníku a rozhovoru.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My thesis will deal with the influence of Montessori pedagogy on the formation of metacognitive strategy of primary school pupils. I will explore if Montessori pedagogy enables the pupils to form metacognitive strategies.
The thesis will consist of a theoretical and a practical part. In the theoretical part, I will deal with the principles of Montessori pedagogy, and then I try to describe what „metacognitive strategy“ means and if stated principles of Montessori pedagogy can help to develop this strategy.
In the practical part, I will try to uncover specific methods, which are used by teachers in their practice. I suppose I use the method of a questionnaire and an interview.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK