Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv klimaticky podmíněných změn hospodaření v lesích na hydrologický režim pramenných toků
Název práce v češtině: Vliv klimaticky podmíněných změn hospodaření v lesích na hydrologický režim pramenných toků
Název v anglickém jazyce: Influence of climate force forest management on hydrological regime of headwater streams
Klíčová slova: odtok, povodí, les, infiltrace, hydrologické modelování, párová povodí
Klíčová slova anglicky: runoff, catchment, forest, infiltration, hydrological modelling, pair catchments
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Evžen Stuchlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.01.2013
Datum zadání: 30.01.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 02.09.2013
Oponenti: Ing. Josef Křeček
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce bude mít dvě části. V první části zpracuje posluchač přehledně výsledky literární rešerše, kde doporučuji se soustředit na problematiku vlivu změny pokryvnosti a struktury lesa na hydrologický režim pramenných toků ve středních nadmořských výškách (500-1000 m n.m.) Praktická část se bude týkat zpracování hydrologických a dostupných meteorologických dat z obou pramenných částí Litavky za posledních pět. Pro každý rok bude vypočtena hydrologická bilance povodí a výsledky budou srovnány se změnami zalesnění povodí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK